پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت چانگ و چنگ ۲۰۱۲

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت چانگ و چنگ ۲۰۱۲

امروزه جامعه از شرکت ها انتظار دارد که پاسخگوی مسئوليتهای خود در قبال ذینفعانشان و جامعه باشند. مسئوليت اجتماعي شرکتها تأثير بسزايي در کارکنان، سهامداران، جامعه، مشتريان، کيفيت محصولات و... مي [...]
پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت لی و لی (۲۰۱۵)

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت لی و لی (۲۰۱۵)

مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت در دهه 1960 به دلیل نیاز سازمان‌ها به پاسخگویی به تغییرات محیط اجتماعی توسعه یافت. در این دهه، جنبش هاي آگاهی بخش اجتماعی، انتظارات مردم را از سازمان‌ها افزایش داد تا [...]
پرسشنامه بررسی نگرش افراد در زمینۀ مسئولیت اجتماعی سازمان عبدل و ابراهیم (۲۰۰۲)

پرسشنامه بررسی نگرش افراد در زمینۀ مسئولیت اجتماعی سازمان عبدل و ابراهیم (۲۰۰۲)

به منظور بررسی نگرش افراد در زمینۀ مسئولیت اجتماعی سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 14 گویه می‌باشد که از منبع معتبر عبدل و ابراهیم (2002) استخراج شده‌اند.