پرسشنامه نگرش زیست محیطی – امامقلی (۱۳۹۰)

پرسشنامه نگرش زیست محیطی – امامقلی (۱۳۹۰)

نگرش زیست محیطی: مجموعه ای از احساسات، تمایلات، عقاید و قضاوت های یک فرد نسبت به یک پدیده یا رخداد زیست محیطی در زندگی است. این نگرش می تواند در جهت حفاظت از محیط زیست وحشی، گیاهان و جانوران [...]
پرسشنامه مشهودات زیست محیطی – وانگ (۲۰۱۴)

پرسشنامه مشهودات زیست محیطی – وانگ (۲۰۱۴)

مشهودات زیست محیطی: مشهودات زیست محیطی، به سهولت در دیدن اعمال زیست محیطی انجام شده توسط افراد دیگر برمی گردد. مشهودات زیست محیطی، به عنوان اطلاع یک شخص از تعداد افراد شرکت کننده در فعالیت ها [...]
پرسشنامه میزان اهمیت اخلاق شرکتی و مسئولیت اجتماعی (PRESOR) – سینگاپاکدی و همکاران (۱۹۹۶)

پرسشنامه میزان اهمیت اخلاق شرکتی و مسئولیت اجتماعی (PRESOR) – سینگاپاکدی و همکاران (۱۹۹۶)

اخلاق شرکتی: اخلاق شرکتی (اخلاق تجاری) شاخه ای از اخلاق کاربردی است که به بررسی اصول اخلاقی و معنوی یا مسائل و مشکلات اخلاقی در محیط واحد تجاری می پردازد به عبارت دیگر اخلاق شرکتی ترکیبی از ارزش [...]
پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت چانگ و چنگ ۲۰۱۲

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت چانگ و چنگ ۲۰۱۲

امروزه جامعه از شرکت ها انتظار دارد که پاسخگوی مسئوليتهای خود در قبال ذینفعانشان و جامعه باشند. مسئوليت اجتماعي شرکتها تأثير بسزايي در کارکنان، سهامداران، جامعه، مشتريان، کيفيت محصولات و... مي [...]