پرسشنامه رایگان شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM

پرسشنامه رایگان شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM

این ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﯾﮏ روش ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه، ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ بانک، ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓته اﺳﺖ ﮐﻪ روي ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد. در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣه ﺣﺎﺿﺮ، [...]
پرسشنامه سرعت نوآوری وانگ و وانگ (۲۰۱۲)

پرسشنامه سرعت نوآوری وانگ و وانگ (۲۰۱۲)

به منظور سنجش و ارزیابی سرعت نوآوری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 5 گویه می‌باشد که از منبع معتبر وانگ و وانگ (2012) استخراج شده‌اند و روایی و پایایی [...]
پرسشنامه تولید ناب هافر و همکاران (۲۰۱۲)

پرسشنامه تولید ناب هافر و همکاران (۲۰۱۲)

به منظور بررسی تولید ناب در کارخانجات می توان از پرسشنامه ای که توسط‌ هافر و همکاران (2012) طراحی شده است، استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 41 گویه و دو بخش کلی اقدامات درونی با زیر مقیاس های [...]
پرسشنامه تولید ناب یانگ و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه تولید ناب یانگ و همکاران (۲۰۱۱)

به منظور سنجش تولید ناب می توان از پرسشنامه تولید ناب یانگ و همکاران (2011) استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 6 گویه و سه بعد جریان تولید به موقع، مدیریت کیفیت و مشارکت کارکنان می باشد. از [...]
پرسشنامه تولید چابک – اینمان و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه تولید چابک – اینمان و همکاران (۲۰۱۱)

به منظور بررسی قابلیت تولید چابک در سازمان می توان از پرسشنامه تولید چابک اینمان و همکاران (2011) استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 10 گویه است که با استفاده از طیف لیکرت 5 گانه به بررسی متغیر مورد [...]
پرسشنامه چابکی سازمانی گلدمن و همکاران (۱۹۹۵)

پرسشنامه چابکی سازمانی گلدمن و همکاران (۱۹۹۵)

به منظور سنجش چابکی سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 27 گویه و ابعاد پاسخگویی به مشتری، آمادگی رویارویی با تغییرات، ارزش قائل شدن یرای مهارت‌ها و [...]
پرسشنامه چابک سازمانی شریفی و ژانگ (۱۹۹۹)

پرسشنامه چابک سازمانی شریفی و ژانگ (۱۹۹۹)

به اعتقاد شریفی و ژانگ (1999) چابکی به معنای توانایی هر سازمان برای حسگری، ادراک و پیشبینی تغییرات موجود در محیط کاری است. چنین سازمانی باید بتواند تغییرات محیطی را تشخیص داده و به آنها به عنوان [...]
پرسشنامه اهداف تولید به هنگام (JIT) موظف (۱۳۹۳)

پرسشنامه اهداف تولید به هنگام (JIT) موظف (۱۳۹۳)

تولید بهنگام جامع تحت عنوان یک استراتژی جامع زنجیره تأمین که عناصر از قبل تعریف شده تولید در تولید بهنگام، خرید در تولید بهنگام، فروش در تولید بهنگام را با عامل جدید اطلاعات در تولید بهنگام ترکیب [...]