پرسشنامه تعالی سازمانی – زید و همکاران (۲۰۱۸)

پرسشنامه تعالی سازمانی – زید و همکاران (۲۰۱۸)

مدل تعالی سازمانی: در سال 1988، چهارده شرکت معتبر و صاحب نام اروپایی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا را تأسیس نمودند، مأموریت این بنیاد نیروی محرک بودن برای حفظ تعالی در اروپا و چشم انداز آن درخشش [...]
پرسشنامه عملکرد عملیاتی – موهان و سکویرا (۲۰۱۶)

پرسشنامه عملکرد عملیاتی – موهان و سکویرا (۲۰۱۶)

عملکرد عملیاتی: عملکرد به اجرا آوردن یا به عمل درآوردن است، میزان تکمیل کار است، میزان انجام موفقیت آمیز یک کار است. بنابراین وقتی سخن از عملکرد سازمان به میان میآید باید بگوییم که چه نتایجی برای [...]