پرسشنامه ارزیابی عملکرد عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین صنایع غذایی – رشیدی (۱۳۹۴)

پرسشنامه ارزیابی عملکرد عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین صنایع غذایی – رشیدی (۱۳۹۴)

ارزیابی عملکرد: ارزیابی عملکرد بر مبنای داده های قابل اعتماد (پایا) یکی از عواملی است که برای استفاده کامل شرکت از ارزش های سرمایه گذاریش ضروری قلمداد شده است.گفته می شود که ارزیابی عملکرد زنجیره [...]
پرسشنامه زنجیره تامین پایدار – مزروعی (۱۳۹۴)

پرسشنامه زنجیره تامین پایدار – مزروعی (۱۳۹۴)

زنجیره تامین پایدار: کلیه عناصری است که در تهیه و تدارک یک کالا یا خدمت با یکدیگر همکاری میکنند. در این تحقیق، زنجیره تامین از تامین کننده تا تولید کننده مدنظر قرار گرفته است. علاوه بر این مدیریت [...]
پرسشنامه قابلیت های‌ سیستم های اطلاعاتی زنجیره تأمین – یان و همکاران (۲۰۱۴)

پرسشنامه قابلیت های‌ سیستم های اطلاعاتی زنجیره تأمین – یان و همکاران (۲۰۱۴)

قابلیت‌های سیستم های اطلاعاتی زنجیره تأمین: توانایی یک شرکت مرکزی برای شناسایی، بهره‌کشی و تجمیع اطلاعات داخلی و خارجی جهت تسهیل فعالیت‌های اشتراک اطلاعات بین شرکای زنجیره تأمین و توسعه صلاحیت [...]