پرسشنامه قابلیت های‌ سیستم های اطلاعاتی زنجیره تأمین – یان و همکاران (۲۰۱۴)

پرسشنامه قابلیت های‌ سیستم های اطلاعاتی زنجیره تأمین – یان و همکاران (۲۰۱۴)

قابلیت‌های سیستم های اطلاعاتی زنجیره تأمین: توانایی یک شرکت مرکزی برای شناسایی، بهره‌کشی و تجمیع اطلاعات داخلی و خارجی جهت تسهیل فعالیت‌های اشتراک اطلاعات بین شرکای زنجیره تأمین و توسعه صلاحیت [...]
پرسشنامه یکپارچه سازی اطلاعات به منظور چابک بودن سازمان – عرفان و همکاران (۲۰۱۹)

پرسشنامه یکپارچه سازی اطلاعات به منظور چابک بودن سازمان – عرفان و همکاران (۲۰۱۹)

به منظور سنجش و ارزیابی یکپارچه سازی اطلاعات  به منظور چابک بودن سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 5 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر عرفان و همکاران [...]
پرسشنامه زیرساخت فناوری اطلاعات به منظور پیاده سازی زنجیره تأمین – عرفان و همکاران (۲۰۱۹)

پرسشنامه زیرساخت فناوری اطلاعات به منظور پیاده سازی زنجیره تأمین – عرفان و همکاران (۲۰۱۹)

به منظور سنجش و ارزیابی زیرساخت فناوری اطلاعات در زنجیره تأمین می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 5 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر عرفان و همکاران (2019) [...]