پرسشنامه بررسی عملکرد توزیع کنندگان

پرسشنامه بررسی عملکرد توزیع کنندگان

به منظور بررسی عملکرد توزیع کنندگان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 26 گویه بوده و دارای ابعاد ارزش، مالی، تبلیغ و کارکنان می باشد که از پژوهش معتبر [...]
پرسشنامه ارزیابی عملکرد شریک در زنجیره تأمین

پرسشنامه ارزیابی عملکرد شریک در زنجیره تأمین

به منظور ارزیابی عملکرد شریک در زنجیره تأمین می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 15 گویه می‌باشد که از منبع معتبر اسپکمن و همکاران (1998) استخراج شده‌اند.