پرسشنامه کیفیت نوآوری – وانگ و وانگ (۲۰۱۲)

پرسشنامه کیفیت نوآوری – وانگ و وانگ (۲۰۱۲)

به منظور سنجش و ارزیابی کیفیت نوآوری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 5 گویه می‌باشد که از منبع معتبر وانگ و وانگ (2012) استخراج شده‌اند و روایی و پایایی [...]
پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر مقیمی (۱۳۸۸)

پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر مقیمی (۱۳۸۸)

به منظور سنجش مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 48 گویه و ابعاد حمایت و رهبری مدیریت عالی سازمان، برنامه‌ریزی استراتژیک، تمرکز [...]
پرسشنامه تحلیل عوامل حیاتی مدیریت کیفیت جامع

پرسشنامه تحلیل عوامل حیاتی مدیریت کیفیت جامع

به منظور تحلیل عوامل حیاتی مدیریت کیفیت جامع می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 31 گویه می‌باشد که از منبع معتبر تیاگاراجان و زایری (1998) استخراج شده‌اند.