پرسشنامه نظارت بر خود (SMS) – لنوکس و وولف (۱۹۸۴)

پرسشنامه نظارت بر خود (SMS) – لنوکس و وولف (۱۹۸۴)

به منظور سنجش نظارت بر خود در محیط های اجتماعی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 13 گویه و 2 بعد توانایی در اصلاح رفتار خود و حساسیت به رفتار دیگران می‌باشد [...]
پرسشنامه کامیابی BIT – سو و همکاران (۲۰۱۴)

پرسشنامه کامیابی BIT – سو و همکاران (۲۰۱۴)

به منظور سنجش کامیابی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 10 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر سو و همکاران (2014) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در [...]
پرسشنامه افول باورهای دینی – بلوردی (۱۳۹۱)

پرسشنامه افول باورهای دینی – بلوردی (۱۳۹۱)

افول باورهای دینی: افول باورهای دینی به معنای داشتن حساسیت سنتی کمتر به رفتارها و باورهای دینی تبلیغ شده و حاکم بر جامعه است؛ به‎ طوری که این عقاید یکی از عناصر و عوامل تعیین کننده زندگی روزانه [...]
پرسشنامه احساس شرم – اندرو و همکاران (۲۰۰۲)

پرسشنامه احساس شرم – اندرو و همکاران (۲۰۰۲)

احساس شرم: پاسخی به دیدگاه منفی احساس اشتباه که افراد از خود بروز میدهند (تانگنی و دیرینگ، 2002). شرم احساس خجالت از مردم بابت انجام کار اشتباهی است که انجام شده است (یی و بامگارتنر، 2011).
پرسشنامه سالمند آزاری – رودریگز و کاراسکو (۲۰۱۳)

پرسشنامه سالمند آزاری – رودریگز و کاراسکو (۲۰۱۳)

افزایش جمعیت سالمندان به عنوان یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر، مشکلات و نیازهای ویژه‌ای را به‌دنبال دارند (رشیدی و همکاران، 1399). از تبعات افزایش تعداد سالمندان، تأثیرات منفی روانی - جسمی بر خانواده [...]
پرسشنامه ترس از مسخره شدن – راچ و پرایر (۲۰۰۸)

پرسشنامه ترس از مسخره شدن – راچ و پرایر (۲۰۰۸)

شوخ‌طبعی به‌طور طبیعی به‌عنوان امری مثبت در نظر گرفته می‌شود و اغلب با کسب نتایج مثبت در ارتباط است (مارتین، 2007). بیشتر مطالعاتی که در زمینه شوخ‌طبعی انجام گرفته است، بر جنبه‌های مثبت شوخی و [...]