پرسشنامه جهات شادکامی OTH – پترسون (۲۰۰۶)

پرسشنامه جهات شادکامی OTH – پترسون (۲۰۰۶)

لیبومیرسکی، شلدون و اسکید (2005)، شادکامی را تجربه احساس نشاط، شادی و خوشی و نیز دارا بودن این احساس که فرد زندگی خود را خوب، با معنا و با ارزش بداند در نظر گرفته‌اند. شادکامی چندین جزء اساسی را [...]
آزمون شخصیت هوگان

آزمون شخصیت هوگان

آزمون شخصیت هوگان یکی از ابزارهای مطرح در حوزه شخصیت است که در حوزه روانشناسی صنعتی/ سازمانی کاربرد گسترده ای دارد و در نیروهای مسلح کاربرد ویژه ای دارد (هوگان، 2007). این ابزارمقیاس خود سنجی [...]
پرسشنامه جهت گیری مذهبی – فیگن (۱۹۶۴)

پرسشنامه جهت گیری مذهبی – فیگن (۱۹۶۴)

جهت گیری مذهبی: مذهب با راهنمایی ها وقواعد خاص خود فرد را مجهز می کند که بتواند رفتار مناسبی داشته باشد.دینداری، همان ایمان و اعتقاد قلبی همراه با اعمال شایسته و نیکوست و لازمهء ایمان، علم و [...]
پرسشنامه سبک جنسی – نیمبی و همکاران (۲۰۱۸)

پرسشنامه سبک جنسی – نیمبی و همکاران (۲۰۱۸)

به منظور سنجش و ارزیابی سبک جنسی در افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 25 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر نیمبی و همکاران (2018) استخراج شده‌ است. از [...]
پرسشنامه صمیمیت جنسی – بطلانی و همکاران (۱۳۸۹)

پرسشنامه صمیمیت جنسی – بطلانی و همکاران (۱۳۸۹)

به منظور سنجش و ارزیابی صمیمیت جنسی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 30 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر بطلانی و همکاران (1389) استخراج شده‌اند. روایی و [...]