پرسشنامه بیگانگی اجتماعی – بنی فاطمه (۱۳۹۰)

پرسشنامه بیگانگی اجتماعی – بنی فاطمه (۱۳۹۰)

به منظور سنجش و ارزیابی بیگانگی اجتماعی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 26 گویه و ابعاد بی قدرتی، بی معنایی، بی هنجاری، انزوای اجتماعی، تنفر از خود و تنفر [...]
پرسشنامه انگیزش شغلی – لیتوین و استرینجر

پرسشنامه انگیزش شغلی – لیتوین و استرینجر

به منظور سنجش و ارزیابی انگیزش شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 26 گویه و ابعاد انگیزه نیاز به موفقیت، نیاز به قدرت و نیاز به وابستگی می‌باشد که از [...]
پرسشنامه اعتماد اجتماعی – بنی فاطمه (۱۳۹۰)

پرسشنامه اعتماد اجتماعی – بنی فاطمه (۱۳۹۰)

به منظور سنجش و ارزیابی اعتماد اجتماعی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 17 گویه و ابعاد سهیم کردن، تمایلات همکاری جویان، صراحت، صداقت و اطمینان می‌باشد که [...]
پرسشنامه سنجش نیازهای مازلو

پرسشنامه سنجش نیازهای مازلو

به منظور سنجش و ارزیابی نیازها در اشخاص بر اساس طبقه بندی نیازهای مازلو می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 64 گویه و ابعاد نیازهای فیزیولوژیک، ایمنی، محبت، [...]
پرسشنامه اثربخشی اجتماعی – بنی فاطمه (۱۳۹۰)

پرسشنامه اثربخشی اجتماعی – بنی فاطمه (۱۳۹۰)

به منظور سنجش و ارزیابی اثربخشی اجتماعی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 8 گویه و ابعاد اثربخشی درونی و بیرونی می‌باشد که از پژوهش معتبر بنی فاطمه (1390) [...]