پرسشنامه تیپ شخصیتی A و B – فریدمن و روزنمن (۲۰۰۴)

پرسشنامه تیپ شخصیتی A و B – فریدمن و روزنمن (۲۰۰۴)

تيپ شخصيتي: توصيف‌کننده‌ي رجحان‌ها، گرايش‌ها و خصوصيات رفتاري است. البّته همه‌ي اين‌ها، به عنوان مثال، مهارت‌ها، توانائي‌هاي هوشي يا تخصص‌هاي فنّي را اندازه‌گيري نمي‌کند. به بيان ديگر، تيپ شخصيتي [...]
پرسشنامه دیدگاه فردی – گرانت و همکاران (۲۰۰۲)

پرسشنامه دیدگاه فردی – گرانت و همکاران (۲۰۰۲)

به منظور بررسی دیدگاه فردی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 8 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر گرانت و همکاران (2002) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این [...]
پرسشنامه خوداندیشی – گرانت و همکاران (۲۰۰۲)

پرسشنامه خوداندیشی – گرانت و همکاران (۲۰۰۲)

به منظور بررسی خوداندیشی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 12 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر گرانت و همکاران (2002) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این [...]
پرسشنامه خودآگاهی – کوپر (۱۹۹۷)

پرسشنامه خودآگاهی – کوپر (۱۹۹۷)

خودآگاهي يعني شناخت احساسات و عواطف خود و تشكيل مجموعه اي از واژگان براي بيان آنها و مشاهدة حلقه هاي ارتباط ميان انديشه ها، احساسات و واكنش ها. پيش بيني كردن پيامد انتخابهاي مختلف و استفاده از [...]
پرسشنامه رایگان شخصیتی گاستون برژه (۱۹۶۵)

پرسشنامه رایگان شخصیتی گاستون برژه (۱۹۶۵)

این آزمون، دارای 99 سوال است. هر سؤال گاهی دو یا سه پاسخ را در خود جای داده است. سؤال‌ها به طور معمول، دو رفتار کاملاً متضاد را در بر می‌گیرد، اما گاهی رفتار سومی را که جنبه میانی دارد مطرح [...]
پرسشنامه رایگان تیپ شخصیتی A و B راتوس

پرسشنامه رایگان تیپ شخصیتی A و B راتوس

تیپ شخصیتی، عبارت است از مجموعه خصوصیات و ویژگیهای شخصی است که برای اندازهگیری و سنجش فرد و متمایز کردن انسانها از یکدیگر بکار میرود . براساس الگوهای رفتاری، تیپ شخصیتی را میتوان به دو نوع A و B [...]
سیاهه نشانه های مرزی – بوهوس و همکاران (۲۰۰۷)

سیاهه نشانه های مرزی – بوهوس و همکاران (۲۰۰۷)

این ابزار خود گزارش دهی توسط بوهوس و همکاران (2007) ساخته شده و شامل 95 سوال و 7 خرده مقیاس ادراك از خود، تنظیم هیجان، خود تخریب‌گری، ملال، تنهایی، تعدی و خصومت است. روایی و پایایی این پرسشنامه [...]
پرسشنامه اهمال کاری – تاکمن ۱۹۹۱

پرسشنامه اهمال کاری – تاکمن ۱۹۹۱

برای آزمون و سنجش تعلل یا اهمال کاری، پرسشنامه استاندارد تاکمن (1991) مورد استفاده قرار می گیرد. این پرسشنامه یک مقیاس خودگزارشی 16 ماده ای است که بر مبنای طیف لیکرت طراحی شده است. گرفتن نمره [...]