پرسشنامه رایگان شخصیتی گاستون برژه (۱۹۶۵)

پرسشنامه رایگان شخصیتی گاستون برژه (۱۹۶۵)

این آزمون، دارای 99 سوال است. هر سؤال گاهی دو یا سه پاسخ را در خود جای داده است. سؤال‌ها به طور معمول، دو رفتار کاملاً متضاد را در بر می‌گیرد، اما گاهی رفتار سومی را که جنبه میانی دارد مطرح [...]
پرسشنامه رایگان تیپ شخصیتی A و B راتوس

پرسشنامه رایگان تیپ شخصیتی A و B راتوس

تیپ شخصیتی، عبارت است از مجموعه خصوصیات و ویژگیهای شخصی است که برای اندازهگیری و سنجش فرد و متمایز کردن انسانها از یکدیگر بکار میرود . براساس الگوهای رفتاری، تیپ شخصیتی را میتوان به دو نوع A و B [...]
سیاهه نشانه های مرزی – بوهوس و همکاران (۲۰۰۷)

سیاهه نشانه های مرزی – بوهوس و همکاران (۲۰۰۷)

این ابزار خود گزارش دهی توسط بوهوس و همکاران (2007) ساخته شده و شامل 95 سوال و 7 خرده مقیاس ادراك از خود، تنظیم هیجان، خود تخریب‌گری، ملال، تنهایی، تعدی و خصومت است. روایی و پایایی این پرسشنامه [...]
پرسشنامه اهمال کاری تاکمن ۱۹۹۱

پرسشنامه اهمال کاری تاکمن ۱۹۹۱

برای آزمون و سنجش تعلل یا اهمال کاری، پرسشنامه استاندارد تاکمن (1991) مورد استفاده قرار می گیرد. این پرسشنامه یک مقیاس خودگزارشی 16 ماده ای است که بر مبنای طیف لیکرت طراحی شده است. گرفتن نمره [...]
پرسشنامه ویژگی های شخصیتی – آیزنک و آیزنک (۱۹۷۵)

پرسشنامه ویژگی های شخصیتی – آیزنک و آیزنک (۱۹۷۵)

این آزمون 80 گویه ای توسط آیزنک و آیزنک در سال 1975 ساخته شد. آزمودنی‌ها به صورت بله/خیر موافقت یا مخالفت خود را با هر سوال مشخص میکنند. مولفه‌های این آزمون شامل دروغ سنجی؛ روانپریشی، روان‌رنجوری [...]
ﭘﺮﺳشنامه ﺧﻮدﺧﺎﻣﻮﺷﯽ (STSS)

ﭘﺮﺳشنامه ﺧﻮدﺧﺎﻣﻮﺷﯽ (STSS)

پرسشنامه خود خاموشی به منظور اندازه گیری خود خاموشی توسط جک در سال ۱۹۹۱ ارائه شده است. این مقیاس دارای ۳۱ گویه است که با استفاده از چهار بعد درك ﻇﺎﻫﺮی از ﺧﻮد، ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن آﮔﺎﻫﺎنة ﺧﻮد، ﺧﻮدﺧﺎﻣﻮﺷﯽ و [...]
چک لیست برنامه پیشرفت شخصی – سارا کوک (۱۳۹۵)

چک لیست برنامه پیشرفت شخصی – سارا کوک (۱۳۹۵)

از چک لیست زیر برای تعیین نیاز‌های سال آینده خود در حوزه آموزش و توسعه استفاده کنید. این فرم با 16 گویه و 4 معیار (برنامه یادگیری شخصی، قوت‌های اصلی، ضعف‌های اصلی، اهداف آموزشی) از پژوهش معتبر [...]
پرسشنامه مدیریت استرس – سارا کوک (۱۳۹۵)

پرسشنامه مدیریت استرس – سارا کوک (۱۳۹۵)

به منظور ارزیابی مدیریت استرس می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه از دو قسمت تشکیل شده است: قسمت یکم به افراد می‌گوید که چقدر مستعد استرس هستند و قسمت دوم راهبردهای [...]
پرسشنامه شخصیتی گِرِی–ویلسون GWPQ

پرسشنامه شخصیتی گِرِی–ویلسون GWPQ

پرسشنامه 120 ماده‌ای شخصیتی گِرِی–ویلسون GWPQ را ویلسون و همکاران (1989) طراحی کرده‌اند و یک پرسشنامه خودارزیابی شخصیتی و هدف آن ارزیابی میزان فعالیت سامانه مغزی/رفتاری و مؤلفه‌های آن است. ابعاد [...]