پرسشنامه رایگان جو سازمان گالوپ

پرسشنامه رایگان جو سازمان گالوپ

جوسازمانی مناسب می‌تواند در ایجاد انگیزش برای کارکنان، بهبود روحیه کارکنان، مشارکت افراد در تصمیم گیری هاو در ازدیاد خلاقیت و نوآوری موثر باشد و به عنوان بک منبع مهم در تأمین سلامت روانی کارکنان [...]
پرسشنامه فشار روانی کار – موهر و همکاران (۲۰۰۶)

پرسشنامه فشار روانی کار – موهر و همکاران (۲۰۰۶)

فشار روانی: فشار روانی در محیط کار از نظر جنبه های جسمی و عاطفی به عنوان پاسخ یا بازخورد تعریف می شود و معمولاً این شرایط زمانی اتفاق میافتد که نیازهای شغلی با توانایی های موجود در کارکنان متناقض [...]
پرسشنامه افتخار سازمانی – دوراه و همکاران (۲۰۱۹)

پرسشنامه افتخار سازمانی – دوراه و همکاران (۲۰۱۹)

افتخار سازمانی: افتخار سازمانی احساس رضایت عمیقی از دست آوردهای سازمان و یا از پیامدهای عملکردهای سازمانی مانند فراهم کردن محیط کاری مثبت و دلگرم کننده است که نیازمند تطبیق اجتماعی زیاد با سازمان [...]
پرسشنامه خودشیفتگی مدیر – شاردن (۲۰۱۴)

پرسشنامه خودشیفتگی مدیر – شاردن (۲۰۱۴)

خودشیفتگی مدیر: خودشیفتگی شامل مجموعه ای پیچیده از خصوصیات شخصیتی ازجمله شیفتگی به موفقیت و تحسین است. اعتماد به نفس مفرط و تمایل شدید به رهبری، اغلب یکی از عنصر خودشیفتگی است. از خصوصیات مرتبط [...]
پرسشنامه رضایت شغلی – جونز و همکاران (۲۰۰۷)

پرسشنامه رضایت شغلی – جونز و همکاران (۲۰۰۷)

به منظور سنجش و ارزیابی رضایت شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 5 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر جونز و همکاران (2007) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی [...]
پرسشنامه فرهنگ سازمانی – گلاسر و همکاران (۱۹۸۷)

پرسشنامه فرهنگ سازمانی – گلاسر و همکاران (۱۹۸۷)

فرهنگ سازمانی به عنوان مجموعه ای از باورها و ارزشهای مشترک تعریف میشود كه بر رفتار و اندیشه اعضای سازمان تاثیر می گذارد و می تواند نقطه شروعی برای حركت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار [...]