پرسشنامه اخلاق کار اسلامی – علی (۱۹۸۸)

پرسشنامه اخلاق کار اسلامی – علی (۱۹۸۸)

اخلاق کار اسلامی موضوعی است که در سالهای اخیر با توجه به جهانی شدن کسب و کار و توسعه مفاهیم اخلاق وارد نوشته های مدیریت شده است (سید و متکالف، 2015). ابازنید (2009 ) اخلاق کار اسلامی را مجموعه [...]
پرسشنامه سکوت سازمانی – حاتمی (۱۳۹۵)

پرسشنامه سکوت سازمانی – حاتمی (۱۳۹۵)

پیندر و هارلوس (2001) سکوت سازمانی را بهعنوان امتناع کارکنان از بیان ارزیابی رفتاری، شناختی، عاطفی خود در موقعیت های سازمانی تعریف شده است (جهانبخشیان، اسدی و همکاران، 2015). پیندر و هارلوس سکوت [...]
پرسشنامه جو اخلاقی سازمان – تیسنگ و فان (۲۰۱۱)

پرسشنامه جو اخلاقی سازمان – تیسنگ و فان (۲۰۱۱)

جو اخلاقي سازمان به عنوان ادراكات رايج از اعمال و رويه هاي خاص سازماني تعريف مي شود كه محتواي اخلاقي دارد. به منظور سنجش جو اخلاقی در سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. [...]
پرسشنامه رایگان رفتارهای فرانقشی – ارگان (۱۹۸۸)

پرسشنامه رایگان رفتارهای فرانقشی – ارگان (۱۹۸۸)

رفتارهای فرانقشی شامل رفتارهای اختیاری کارکنان است که جزو وظایف رسمی آنها نیست و مستقیما توسط سیستم رسمی پاداش سازمان در نظر گرفته نمی شود، ولی اثربخشی کلی سازمان را افزایش می دهد و برای عملکرد، [...]
پرسشنامه سکوت سازمانی ون داین (۲۰۰۳)

پرسشنامه سکوت سازمانی ون داین (۲۰۰۳)

ون داين و همكاران (2003) معتقدند سکوت، همیشه، دال بر رفتاری منفعلانه و در تضاد با آوا نیست. سکوت میتواند فعال، آگاهانه، عمدی و هدفمند باشد. این موضوع نکته مهمیاست چرا که ماهیت پیچیده و چندبعدی [...]