پرسشنامه فشار روانی کار – تونی و همکاران (۲۰۰۵)

پرسشنامه فشار روانی کار – تونی و همکاران (۲۰۰۵)

فشار روانی حالتی روحی است که در اثر عدم توانایی ارگانیک فرد در مقابله و انطباق با مسائل وارده از سوی محیط خارج شکل می گیرد و ناراحتی های جسمانی و روانی را در پی دارد. فشار روانی جزء لاینفک زندگی [...]
پرسشنامه جو ایمنی در محل کار – زیدی (۱۳۹۰)

پرسشنامه جو ایمنی در محل کار – زیدی (۱۳۹۰)

به منظور سنجش جو ایمنی در محل کار می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 37 گویه و 8 مؤلفه تعهد مدیریت برای ایمنی و اولویت مسایل ایمنی، دانش کارگران و اطاعت از [...]