پرسشنامه رایگان اثربخشی سازمانی حمیدی (۱۳۸۲)

پرسشنامه رایگان اثربخشی سازمانی حمیدی (۱۳۸۲)

اثربخشی سازمانی عبارت از میزانی است که یک سازمان با استفاده از منابع خاص و بدون هدر دادن منابع خود و بدون فرسوده کردن غیرضروري اعضا و جامعه خود، اهدافش را برآورده می کند. در واقع اثربخشی سازمانی، [...]
‌پرسشنامه انرژی در کار اتواتر و کارملی (۲۰۰۸)

‌پرسشنامه انرژی در کار اتواتر و کارملی (۲۰۰۸)

به منظور سنجش و ارزیابی انرژی در کار می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 8 گویه می‌باشد که از منبع معتبر اتواتر و کارملی (2008) استخراج شده‌اند و روایی و [...]
پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت

پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت

عملکرد سازمانی پدیده ای پیچیده است که شاید ساده ترین تعبیر برای آن را بتوان مجموعه فعالیت های معطوف به دستیابی بر اهداف سازمانی دانست. از اینرو عملکرد سازمانی به این موضوع مربوط می شود که یک [...]
پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز

پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز

به منظور سنجش و ارزیابی اثربخشی سازمانی می توان از پرسشنامه ای که توسط پارسونز (1969) طراحی و بوسيله فرخ نژاد (1386) ترجمه شده است و دارای چهار بعد تحقق يا كسب هدف، انطباق، انسجام يا يگانگي و [...]