پرسشنامه بهره وری کارکنان – جبارزاده (۱۳۹۲)

پرسشنامه بهره وری کارکنان – جبارزاده (۱۳۹۲)

میتوان گفت که بهره وری شامل سه عنصر است: دستیابی به اهداف، چگونگی استفاده از منابع مؤثر و مقایسه محصول بهدستآمده به آن محصولی که انتظار میرفت. در دیدگاه مدیریتی، بهرهوری میزان موفقیت سیستم را در [...]
پرسشنامه محیط خدمت گرایی سازمان – لین (۲۰۰۸)

پرسشنامه محیط خدمت گرایی سازمان – لین (۲۰۰۸)

محیط خدمت گرایی سازمان: محیط خدمت گرایی به عوامل سازمانی که خدمات به مشتریان ارایه می شود اشاره دارد که شامل فرهنگ و جو سازمان، رهبری، نحوه ی طراحی شغل، توانمندسازی کارکنان و پشتیبانی و تعهد [...]
پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی – جاهد (۱۳۸۵)

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی – جاهد (۱۳۸۵)

بهره وری نیروی انسانی یعنی به حداکثر رساندن استفاده از منابع نیروی انسانی به طریق علمی به منظور کاهش هزینه ها و رضایت کارکنان، مدیران و مصرف کنندگان و نیز  یعنی حداکثر استفاده مناسب از نیروی [...]
پرسشنامه بهره وری فردی – نساجیان مقدم (۱۳۹۴)

پرسشنامه بهره وری فردی – نساجیان مقدم (۱۳۹۴)

بهره وری عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی و تمهیدات به طریق علمی به منظور کاهش هزینه ها و رضایت کارکنان، مدیران و مشتریان. بهره وری فردی نیروی انسانی عبارت است از: [...]
پرسشنامه اثربخشی مدیریت سازمان – جفری (۲۰۰۲)

پرسشنامه اثربخشی مدیریت سازمان – جفری (۲۰۰۲)

یک مدیر کارآمد به اهداف بلند مدت یا توفیق بادوام دست می‌یابد. کافی نیست که واحد کاری در یک روز عملکرد بالا داشته باشد، بلکه باید قادر باشد که این عملکرد را همه روزه بدست بیاورد. محققان اثربخشی را [...]
پرسشنامه بهره وری کارکنان – اسدی (۱۳۸۰)

پرسشنامه بهره وری کارکنان – اسدی (۱۳۸۰)

بهره وری: حداکثر استفاده از منابع (به عنوان ورودی) در تولید کالا یا خدمات (به عنوان خروجی) یا حداکثر استفاده از عوامل تولید (کار، سرمایه، مواد اولیه، انرژی) (هومن و دیگران ۱۳۷۹).
پرسشنامه اثربخشی مدیران – هوتون و نک (۲۰۰۲)

پرسشنامه اثربخشی مدیران – هوتون و نک (۲۰۰۲)

اثربخشی مدیران: يك مدير كارآمد به اهداف بلند مدت يا توفيق بادوام دست مييابد. كافي نيست كه واحد كاري در يك روز عملكرد بالا داشته باشد، بلكه بايد قادر باشد كه اين عملكرد را همه روزه بدست بياورد. [...]
پرسشنامه اثربخشی سازمانی – هوی و فرگوسن (۱۹۸۵)

پرسشنامه اثربخشی سازمانی – هوی و فرگوسن (۱۹۸۵)

اثربخشی سازمانی یک مفهوم واحد و منفرد نیست، بلکه موضوعی بسیار پیچیده است که مشتمل بر ترجیحات و انتظارات متفاوتی می‌باشد. اثربخشی سازمانی روشی است که سازمان‌ها چگونگی تحقق موفقیت‌آمیز [...]