پرسشنامه اعتماد به سرپرست – پون (۲۰۰۶)

پرسشنامه اعتماد به سرپرست – پون (۲۰۰۶)

به منظور سنجش و ارزیابی اعتماد به سرپرست می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 3 گویه می‌باشد که از منبع معتبر پون (2006) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه اعتماد کارکنان به مدیر اسکات (۱۹۸۱)

پرسشنامه اعتماد کارکنان به مدیر اسکات (۱۹۸۱)

به منظور سنجش و ارزیابی اعتماد کارکنان به مدیر می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 5 گویه می‌باشد که از منبع معتبر اسکات (1981) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی [...]
پرسشنامه اعتماد سازمانی الونن و همکاران (۲۰۰۸)

پرسشنامه اعتماد سازمانی الونن و همکاران (۲۰۰۸)

بسیاری از محققان معتقدند اعتماد به طور كلی اطمینان و خوش بینی نسبت به وقوع حوادث، یا اطمینان داشتن به دیگران بدون وجود دلایل اجباری است. در حقیقت اعتماد، باور ما به این امر است كه دیگران همان [...]
پرسشنامه اعتماد کارکنان به مدیر

پرسشنامه اعتماد کارکنان به مدیر

به منظور سنجش اعتماد کارکان به مدیریت می توان از پرسشنامه پژوهش وست و همکاران (2003) استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 3 گویه می باشد. روایی و پایایی این ابزار در مطالعه ای در سال 1395 مورد تأیید [...]
پرسشنامه اعتماد به سرپرست مک آلیستر (۱۹۹۵)

پرسشنامه اعتماد به سرپرست مک آلیستر (۱۹۹۵)

به منظور سنجش و ارزیابی اعتماد به سرپرست می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 11 گویه و دو بعد اعتماد عاطفی و اعتماد شناختی می‌باشد که از منبع معتبر مک آلیستر [...]