پرسشنامه اعتماد سازمانی – موسوی (۱۳۹۴)

پرسشنامه اعتماد سازمانی – موسوی (۱۳۹۴)

شاکلی-زالبک و همکاران (2005) اعتماد سازمانی را به عنوان انتظارات، فرضیات و یا عقاید یک فرد در رابطه با احتمال اینکه اعمالی آتی طرف های مقابل، مفید، مطلوب و فاقد منافع فردی و فرصت طلبی باشد، تعریف [...]
پرسشنامه اعتماد سازمانی – توان (۲۰۱۲)

پرسشنامه اعتماد سازمانی – توان (۲۰۱۲)

اعتماد سازمانی: اعتمادسازمانی مفهومی چند سطحی بوده و به تعاملات سطوح گوناگون همکاران، تیم ها و سطوح درون سازمانی مربوط می شود. اعتماد در برگیرنده مفاهیم مهمی برای مطالعه است و کلید اصلی برای [...]
پرسشنامه اعتماد سازمانی – ویک و همکاران (۲۰۰۰)

پرسشنامه اعتماد سازمانی – ویک و همکاران (۲۰۰۰)

اعتماد، مفهومی است كه كلید اصلی توسعة روابط بین فردی به شمار می رود. سطح پایین اعتماد باعث رواج سوءظن و بدگمانی در میان كاركنان می شود و ارتباطات باز و صادقانه در سازمان را از بین می برد. اعتماد [...]
پرسشنامه اعتماد سازمانی – دیتز و هارتگ (۲۰۰۶)

پرسشنامه اعتماد سازمانی – دیتز و هارتگ (۲۰۰۶)

اعتماد سازمانی: مقصود از اعتماد، عموماً آن انتظارات يا باورهايي است كه افراد دوست دارند به ديگران به طريقي قابل پيش‌بيني و نه صرفاً در راستاي منفعت شخصي خود نشان دهند. اعتماد مهم‌ترین انگیزه‌ای [...]
پرسشنامه اعتماد آفرینی – پاین (۲۰۰۳)

پرسشنامه اعتماد آفرینی – پاین (۲۰۰۳)

به منظور سنجش اعتماد آفرینی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 11 گویه و سه بعد یکپارچگی (صداقت)، صلاحیت و قابلیت اعتماد (اتکا پذیری) می‌باشد که از پژوهش [...]