پرسشنامه توسعه حرفه ای کارکنان – زند (۱۳۹۰)

پرسشنامه توسعه حرفه ای کارکنان – زند (۱۳۹۰)

به منظور سنجش سنجش میزان توسعه حرفه ای کارکنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 21 گویه و ابعاد عوامل مدیریتی (نحوه ارزیابی عملکرد)، عوامل محیطی (شرایط [...]
پرسشنامه رایگان منبع استرس (شغل)

پرسشنامه رایگان منبع استرس (شغل)

به منظور سنجش فشار کاری مدیران و تصمیم گیرندگان (منبع استرس) می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 32 گویه می‌باشد.
پرسشنامه رایگان استرس شغلی رفیق حسنی (۱۳۸۴)

پرسشنامه رایگان استرس شغلی رفیق حسنی (۱۳۸۴)

به منظور سنجش و ارزیابی استرس شغلی می توان از پرسشنامه ای که رفیق حسنی (1384) طراحی و اعتباریابی شده است، استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 31 سوال می‌باشد که بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت طراحی [...]
پرسشنامه رضایت شغلی یا خشنودی شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی یا خشنودی شغلی

به منظور بررسی خشنودی شغلی می توان از پرسشنامه ای که از پژوهش های کامن و دیگران (1979) و هریس و دیگران (2007) استخراج شده است، استفاده کرد. روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهشی در سال 1389 مورد [...]