پرسشنامه رضایت شغلی – جونز و همکاران (۲۰۰۷)

پرسشنامه رضایت شغلی – جونز و همکاران (۲۰۰۷)

به منظور سنجش و ارزیابی رضایت شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 5 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر جونز و همکاران (2007) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی [...]
پرسشنامه شکوفایی در محل کار PERMA – کرن (۲۰۱۴)

پرسشنامه شکوفایی در محل کار PERMA – کرن (۲۰۱۴)

بهزیستی سازمانی به توانایی سازمان در ترویج و حفظ سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی برای هر رده شغلی در تمامی سطوح سازمانی گفته می شود (توری و تونیولو، 2010). بهزیستی سازمانی را همچنین میتوان به صورت [...]
پرسشنامه انگیزش شغلی – لیتوین و استرینجر

پرسشنامه انگیزش شغلی – لیتوین و استرینجر

به منظور سنجش و ارزیابی انگیزش شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 26 گویه و ابعاد انگیزه نیاز به موفقیت، نیاز به قدرت و نیاز به وابستگی می‌باشد که از [...]
پرسشنامه تعهد سازمانی – مری و همکاران (۲۰۱۳)

پرسشنامه تعهد سازمانی – مری و همکاران (۲۰۱۳)

تعهد سازماني: نگرش­ هاي مثبت يا منفي افراد نسبت به کل سازمان است که در آن مشغول به کارند. در تعهد سازماني شخص نسبت به سازمان، احساس وفاداری قوی دارند و از طريق آن سازمان خود را مورد شناسايی قرار [...]
پرسشنامه تعهد سازمانی – انجل و پری (۱۹۸۱)

پرسشنامه تعهد سازمانی – انجل و پری (۱۹۸۱)

تعهد سازمانی: تعهد سازمانی به عنوان تعلق عاطفی که یک فرد به یک سازمان احساس می کند تعریف می شود. مفهوم تعهد سازمانی از آنجا اهمیت می یابد که عوامل برآمده از تعهد کارکنان، بر سازمان ها بصورت یک [...]
پرسشنامه رضایت شغلی – احمدی (۱۳۹۱)

پرسشنامه رضایت شغلی – احمدی (۱۳۹۱)

به منظور ارزیابی رضایت شغلی کارکنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 8 گویه و دو بعد رضایت شغلی درونی و بیرونی می‌باشد که از پژوهش معتبر احمدی (1391) [...]