پرسشنامه رضایت شغلی یا خشنودی شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی یا خشنودی شغلی

به منظور بررسی خشنودی شغلی می توان از پرسشنامه ای که از پژوهش های کامن و دیگران (1979) و هریس و دیگران (2007) استخراج شده است، استفاده کرد. روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهشی در سال 1389 مورد [...]
پرسشنامه رایگان رضایت شغلی سلاسی (۱۹۷۸)

پرسشنامه رایگان رضایت شغلی سلاسی (۱۹۷۸)

اسپکتور (1997) رضایت شغلی را به عنوان یک متغیر نگرشی که نشان دهنده علاقه مردم (رضایت) و یا عدم علاقه مردم (نارضایتی) به شغلشان مي‌باشد، تعريف نموده است (کورتس و همکاران، 2010). تلاش کلاسیک­ها [...]
پرسشنامه تعهد سازمانی معلمان

پرسشنامه تعهد سازمانی معلمان

به منظور سنجش و ارزیابی تعهد سازمانی معلمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 36 گویه و 5 بعد تعهد به آموزش و پرورش، تعهد به گروه کاری، تعهد به مدرسه، تعهد [...]
پرسشنامه سنجش رضایت شغلی تیموری و همکاران (۱۳۹۲)

پرسشنامه سنجش رضایت شغلی تیموری و همکاران (۱۳۹۲)

به منظور سنجش رضایت شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 45 گویه و ابعاد حقوق و مزایا، فرصت‌های ارتقا، نحوه سرپرستی و ارتباطات، امنیت شغلی، شرایط فیزیکی و [...]
پرسشنامه سنجش رضایت شغلی  ویسوکی و کروم (۱۹۹۱)

پرسشنامه سنجش رضایت شغلی ویسوکی و کروم (۱۹۹۱)

به منظور سنجش احساسات فرد نسبت به شغلش (رضایت شغلی) می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 39 گویه و ابعاد نوع کار، سرپرست و مافوق، همکاران، ارتقاء و ترفیع و حقوق [...]