پرسشنامه تعهد سازمانی – مکینتاش و کروش (۲۰۱۴)

پرسشنامه تعهد سازمانی – مکینتاش و کروش (۲۰۱۴)

تعهد سازمانی: ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻳﻚ ﻧﮕﺮش درﺑﺎره وﻓﺎداري ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻓﺮاد در ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و رﻓﺎه ﺳﺎزﻣﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ. [...]
پرسشنامه رضایت شغلی – مکینتاش و کروش (۲۰۱۴)

پرسشنامه رضایت شغلی – مکینتاش و کروش (۲۰۱۴)

رضایت شغلی: رضایت نگرش کلی فرد نسبت به شغلش است (منصوری، 1394). یکی از نگرش­های موردتوجه کارکنان، رضایت شغلی است که این به دلیل ارتباطات آن با تعهد سازمانی و گردش مالی هست. در تحقیق­های گسترده­ای [...]
پرسشنامه تعهد شغلی – شاو (۲۰۰۹)

پرسشنامه تعهد شغلی – شاو (۲۰۰۹)

تعهد شغلی: دیدگاه­های متنوعی برای توضیح مفهوم تعهد شغلی از سوی پژوهشگران برجسته ارائه شده است. گرین هاوس (1971) نخستین کسی بود که با وجود تحقیقات بسیار کم در مورد تعهد شغلی، به بسط این مفهوم [...]
پرسشنامه اشتیاق شغلی – شوفلی و سالانوا (۲۰۰۷)

پرسشنامه اشتیاق شغلی – شوفلی و سالانوا (۲۰۰۷)

اشتیاق شغلی که خود میزان اشتیاق و دلبستگی و درگیری مطلوب با شغل است. اشتباق شغلی حالتی از سلامت شغلی است که مثبت، خشنودکننده و برانگیزاننده می باشد و براین اساس کارکنان مشتاق انرژی زیاد داشته ، [...]
پرسشنامه تعهد سازمانی – بازمن و پریو (۲۰۰۱)

پرسشنامه تعهد سازمانی – بازمن و پریو (۲۰۰۱)

تعهد سازمانی: تمايل كاركنان براي تشريك مساعي در يك سيستم يا نظام سازمان مبتني بر همكاري است. به طور کلی تعهد، حالتی روانی است و نمایانگر شدت پیوند روحی و روانی فرد با سازمان است (رستمی، 1394). [...]
پرسشنامه تعهد سازمانی – راخمن (۲۰۱۰)

پرسشنامه تعهد سازمانی – راخمن (۲۰۱۰)

تعهد سازمانی: تمايل كاركنان براي تشريك مساعي در يك سيستم يا نظام سازمان مبتني بر همكاري است. به طور کلی تعهد، حالتی روانی است و نمایانگر شدت پیوند روحی و روانی فرد با سازمان است (رستمی، 1394). [...]
پرسشنامه رضایت شغلی – دابینسکی و هارلی (۱۹۸۶)

پرسشنامه رضایت شغلی – دابینسکی و هارلی (۱۹۸۶)

رضایت شغلی: اسپکتور (1997) رضایت شغلی را به عنوان یک متغیر نگرشی که نشان دهنده علاقه مردم (رضایت) و یا عدم علاقه مردم (نارضایتی) به شغلشان مي‌باشد، تعريف نموده است (کورتس و همکاران، 2010). تلاش [...]
پرسشنامه رضایت شغلی – راخمن (۲۰۱۰)

پرسشنامه رضایت شغلی – راخمن (۲۰۱۰)

رضایت شغلی: اسپکتور (1997) رضایت شغلی را به عنوان یک متغیر نگرشی که نشان دهنده علاقه مردم (رضایت) و یا عدم علاقه مردم (نارضایتی) به شغلشان مي‌باشد، تعريف نموده است (کورتس و همکاران، 2010). تلاش [...]
پرسشنامه رضایت شغلی – استمپس و پدیمونت (۱۹۸۶)

پرسشنامه رضایت شغلی – استمپس و پدیمونت (۱۹۸۶)

رضایت شغلی: رضايت شغلي، نوعي احساس رضايت و رضايت خاطر فرد از شغل خود در سازمان است كه با كار مناسب با استعدادها، ميزان موفقيت در شغل، تآمين نيازهاي منطقي، شكوفايي استعدادها، پيشرفت شغلي، تجربه [...]