پرسشنامه رایگان منبع استرس (شغل)

پرسشنامه رایگان منبع استرس (شغل)

به منظور سنجش فشار کاری مدیران و تصمیم گیرندگان (منبع استرس) می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 32 گویه می‌باشد.
پرسشنامه رایگان استرس شغلی رفیق حسنی (۱۳۸۴)

پرسشنامه رایگان استرس شغلی رفیق حسنی (۱۳۸۴)

به منظور سنجش و ارزیابی استرس شغلی می توان از پرسشنامه ای که رفیق حسنی (1384) طراحی و اعتباریابی شده است، استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 31 سوال می‌باشد که بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت طراحی [...]
پرسشنامه مدیریت استرس – سارا کوک (۱۳۹۵)

پرسشنامه مدیریت استرس – سارا کوک (۱۳۹۵)

به منظور ارزیابی مدیریت استرس می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه از دو قسمت تشکیل شده است: قسمت یکم به افراد می‌گوید که چقدر مستعد استرس هستند و قسمت دوم راهبردهای [...]
پرسشنامه استرس شغلی اسیپو OSIPOW

پرسشنامه استرس شغلی اسیپو OSIPOW

به منظور سنجش استرس شغلی در محیط کار می توان از پرسشنامه نقش های شغلی که در سال 1987 توسط اسیپو و اسپوکان (1987) ساخته شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 60 گویه است و برای ارزیابی استرس فرد [...]
پرسشنامه استرس شغلی فیلیپ ال رایس (۱۹۹۲)

پرسشنامه استرس شغلی فیلیپ ال رایس (۱۹۹۲)

به منظور سنجش استرس شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 57 گویه و ابعاد روابط بین فردی، وضعیت جسمانی و علايق شغلی می‌باشد که از پژوهش معتبر فیلیپ ال رایس [...]
پرسشنامه استرس شغلی پارکر و دکوتیس (۱۹۸۳)

پرسشنامه استرس شغلی پارکر و دکوتیس (۱۹۸۳)

به منظور سنجش استرس شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 13 گویه و ابعاد فشار زمانی و اضطراب مربوط به شغل می‌باشد که از پژوهش معتبر پارکر و دکوتیس (1983) [...]
پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن و همکاران (۱۹۸۳)

پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن و همکاران (۱۹۸۳)

به منظور سنجش استرس ادارک شده در یک ماه اخیر می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 14 گویه و ابعاد ادراک منفی از استرس و ادراک مثبت از استرس می‌باشد که از پژوهش [...]
پرسشنامه تحلیل رفتگی شغلی و نیمه خاموشی

پرسشنامه تحلیل رفتگی شغلی و نیمه خاموشی

به منظور سنجش و ارزیابی تحلیل رفتگی و نیمه خاموشی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 20 گویه می‌باشد که دو مفهوم نیمه خاموشی و تحلیل رفتگی را می سنجد و از [...]
پرسشنامه استرس شغلی کوپر

پرسشنامه استرس شغلی کوپر

استرس شغلی، پدیده ای به نسبت شایع در بسیاری از مشاغل و حرف محسوب می شود که به اشکال مختلف سلامت و بهزیستی کارکنان را تهدید می کند. جنبه‌های مختلفی از وظایف و مسئولیت های کاری افراد، به صورت [...]