پرسشنامه استرس شغلی JSQ – اویانگ (۲۰۰۹)

پرسشنامه استرس شغلی JSQ – اویانگ (۲۰۰۹)

به منظور سنجش استرس شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 5 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر اویانگ  (2009) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو [...]
پرسشنامه استرس شغلی (HSE)

پرسشنامه استرس شغلی (HSE)

به منظور بررسی استرس شغلی می‌توان از پرسشنامه استرس شغلی (HSE) که توسط  سازمان اجرایی ایمنی و بهداشت انگلستان در دهه 1990 تدوین شده است، استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 35 گویه و 7 خرده مقیاس [...]
پرسشنامه استرس شغلی – راس و آلتمایر (۱۳۷۷)

پرسشنامه استرس شغلی – راس و آلتمایر (۱۳۷۷)

به منظور سنجش و ارزیابی استرس شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 23 گویه و سه بعد استرس رفتاري، استرس جسمي و استرس رواني می‌باشد که از پژوهش معتبر راس و [...]
پرسشنامه فشار روانی کار – تونی و همکاران (۲۰۰۵)

پرسشنامه فشار روانی کار – تونی و همکاران (۲۰۰۵)

فشار روانی حالتی روحی است که در اثر عدم توانایی ارگانیک فرد در مقابله و انطباق با مسائل وارده از سوی محیط خارج شکل می گیرد و ناراحتی های جسمانی و روانی را در پی دارد. فشار روانی جزء لاینفک زندگی [...]
پرسشنامه رایگان منبع استرس (شغل)

پرسشنامه رایگان منبع استرس (شغل)

به منظور سنجش فشار کاری مدیران و تصمیم گیرندگان (منبع استرس) می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 32 گویه می‌باشد.
پرسشنامه رایگان استرس شغلی – رفیق حسنی (۱۳۸۴)

پرسشنامه رایگان استرس شغلی – رفیق حسنی (۱۳۸۴)

به منظور سنجش و ارزیابی استرس شغلی می توان از پرسشنامه ای که رفیق حسنی (1384) طراحی و اعتباریابی شده است، استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 31 سوال می‌باشد که بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت طراحی [...]
پرسشنامه مدیریت استرس – سارا کوک (۱۳۹۵)

پرسشنامه مدیریت استرس – سارا کوک (۱۳۹۵)

به منظور ارزیابی مدیریت استرس می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه از دو قسمت تشکیل شده است: قسمت یکم به افراد می‌گوید که چقدر مستعد استرس هستند و قسمت دوم راهبردهای [...]
پرسشنامه استرس شغلی اسیپو OSIPOW

پرسشنامه استرس شغلی اسیپو OSIPOW

به منظور سنجش استرس شغلی در محیط کار می توان از پرسشنامه نقش های شغلی که در سال 1987 توسط اسیپو و اسپوکان (1987) ساخته شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 60 گویه است و برای ارزیابی استرس فرد [...]