فرم ارزیابی تیم پروژه – سارا کوک (۱۳۹۵)

فرم ارزیابی تیم پروژه – سارا کوک (۱۳۹۵)

فرم ارزیابی تیم پروژه به شما کمک می‌کند میزان اثر بخشی تیم پروژه تان را ارزیابی کنید. بهتر است ابتدا به صورت انفرادی پر شود و سپس با حضور همه اعضای تیم مورد بحث قرار گیرد. این پرسشنامه دارای 20 [...]
پرسشنامه اثربخشی گروهی فردمن و یار براق (۱۹۸۵)

پرسشنامه اثربخشی گروهی فردمن و یار براق (۱۹۸۵)

به منظور سنجش اثربخشی گروهی می توان از پرسشنامه اثربخشي گروهي فردمن و يار براق (1985) استفاده کرد. اين پرسشنامه هشت سؤال دارد و به بررسی ابعاد هشت‌گانة اثربخشي مي‌پردازد كه شامل ابعاد: اهداف، [...]
پرسشنامه تناسب فرد-گروه

پرسشنامه تناسب فرد-گروه

به منظور سنجش تناسب فرد-گروه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 5 گویه می‌باشد که از پژوهش‌ معتبر واگل و فلدمن (2009) استخراج شده‌اند و روایی و پایایی آن در [...]
پرسشنامه ارزیابی جلسات گروهی

پرسشنامه ارزیابی جلسات گروهی

به منظور سنجش و ارزیابی اثربخشی جلسات گروهی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 12 گویه می‌باشد که از منبع معتبر فرانسیس (2006) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه بررسی وضوح نقش افراد در تیم

پرسشنامه بررسی وضوح نقش افراد در تیم

به منظور سنجش و ارزیابی وضوح نقش افراد در تیم می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 10 گویه می‌باشد که از منبع معتبر سنیور (1996) استخراج شده‌اند.