پرسشنامه مشارکت شغلی – حیدری (۱۳۹۸)

پرسشنامه مشارکت شغلی – حیدری (۱۳۹۸)

مشارکت شغلی: مشارکت به معنای شراکت و همکاری در کاری، امری یا فعالیتی و حضور در جمعی، گروهی و سازمانی به منظور بحث و تصمیم گیری چه به صورت فعال و چه به صورت غیر فعال است و در مجموع، جوهره اصلی [...]
پرسشنامه جو تیمی – ژو و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه جو تیمی – ژو و همکاران (۲۰۱۱)

جو گروهی عبارت است از تصورات، احساسات و ارزش های کارکنان در محیط کارشان که احساس تعهد نسبت به گروه، حس اعتماد و تعلق، اعتماد به نفس و وفاداری را نیز شامل می شود و تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند [...]
پرسشنامه جو تیمی – ژو و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه جو تیمی – ژو و همکاران (۲۰۱۱)

جو تیمی جوی است که بین دو یا چند نفر که به طور مستقیم با یکدیگر تعامل کرده و دارای مهارتهای مکمل هستند بوجود می آید و از شرایط آن این است که آن افراد مقصد واحدی دارند، به اهداف عملکردی مشترک [...]
پرسشنامه اثربخشی تیمی – بیلی و دیوید (۲۰۰۲)

پرسشنامه اثربخشی تیمی – بیلی و دیوید (۲۰۰۲)

تننابم و همکارانش (به نقل از هریس، 2008) اثربخشی تیمی را ترکیبی از عملکرد تیم به صورت خروجی و توانایی تیم برای رشد و احیاء دوباره تعریف نموده اند. کوهن و همکارانش (به نقل از هریس، 2008) نیز اثر [...]
پرسشنامه کار تیمی بر مبانی مدل لنچیونی

پرسشنامه کار تیمی بر مبانی مدل لنچیونی

به منظور سنجش کار تیمی بر مبانی مدل لنچیونی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 19 گویه و ابعاد تعهد، اعتماد، مسئولیت پذیری، برخورد سازنده و هدفمندی می‌باشد که [...]
فرم ارزیابی تیم پروژه – سارا کوک (۱۳۹۵)

فرم ارزیابی تیم پروژه – سارا کوک (۱۳۹۵)

فرم ارزیابی تیم پروژه به شما کمک می‌کند میزان اثر بخشی تیم پروژه تان را ارزیابی کنید. بهتر است ابتدا به صورت انفرادی پر شود و سپس با حضور همه اعضای تیم مورد بحث قرار گیرد. این پرسشنامه دارای 20 [...]