پرسشنامه رایگان تست خلاقیت تورنس (۱۹۷۹)

پرسشنامه رایگان تست خلاقیت تورنس (۱۹۷۹)

به منظور سنجش خلاقیت در افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 60 گویه و ابعاد سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف پذیری می‌باشد که از پژوهش معتبر تورنس (۱۹۷۹) [...]
پرسشنامه خودکارآمدی کارآفرینانه

پرسشنامه خودکارآمدی کارآفرینانه

خودکارآمدی کارآفرینانه به باورها و فکرهای درونی افراد در مورد اینکه آیا آنان خود توانایی لازم برای انجام یک کار نوآورانه و مخاطره آمیز را دارند و یا اینکه آیا آنان می توانند به شکل اثربخشی مهارت [...]
پرسشنامه کیفیت نوآوری – وانگ و وانگ (۲۰۱۲)

پرسشنامه کیفیت نوآوری – وانگ و وانگ (۲۰۱۲)

به منظور سنجش و ارزیابی کیفیت نوآوری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 5 گویه می‌باشد که از منبع معتبر وانگ و وانگ (2012) استخراج شده‌اند و روایی و پایایی [...]
پرسشنامه سرعت نوآوری وانگ و وانگ (۲۰۱۲)

پرسشنامه سرعت نوآوری وانگ و وانگ (۲۰۱۲)

به منظور سنجش و ارزیابی سرعت نوآوری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 5 گویه می‌باشد که از منبع معتبر وانگ و وانگ (2012) استخراج شده‌اند و روایی و پایایی [...]
پرسشنامه برنامه ریزی راهبردی رشته فوتسال

پرسشنامه برنامه ریزی راهبردی رشته فوتسال

به منظور بررسی برنامه ریزی راهبردی رشته فوتسال می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 88 گویه و ابعاد نقاط قوت رشته فوتسال، نقاط ضعف رشته فوتسال، نقاط فرصت رشته [...]
پرسشنامه نوآوری محصول پالادینو (۲۰۰۸)

پرسشنامه نوآوری محصول پالادینو (۲۰۰۸)

نوآوری محصول به اصلاح وضعیت راهبردی و قابلیت های عرضه محصول سازمان از طریق خلاقیت و رهبری در بازار توجه دارد. نوآوری محصول، سازه پویایی است که به رهبری، مهارتهای مدیریتی و سازمانی نیاز دارد. [...]