پرسشنامه تصمیم گیری استراتژیک – دوستار (۱۳۷۸)

پرسشنامه تصمیم گیری استراتژیک – دوستار (۱۳۷۸)

تصمیم گیری استراتژیک: تصمیم گیری همواره به عنوان بخش جدایی ناپذیر از مدیریت (محجوب و همکاران، ۱۳۹۶). تصمیمات استراتژیک تصمیماتی هستند که از سوی مدیران عالی اتخاذ می شوند و نیازمند جذب منابع مادی [...]
پرسشنامه تهدید تازه واردین – توکلی (۱۳۹۴)

پرسشنامه تهدید تازه واردین – توکلی (۱۳۹۴)

تهدید تازه واردین: رقبای تازه وارد به یک صنعت ظرفیت های جدید، تمایل به گرفتن سهم از بازار، و اغلب منابع جدیدی را با خود به همراه می آورند. ممکن است قیمت ها کاهش یابند و یا هزینه های فعلی افزایش [...]
پرسشنامه مزیت رقابتی – کاکیولاتی و فیرن (۲۰۱۳)

پرسشنامه مزیت رقابتی – کاکیولاتی و فیرن (۲۰۱۳)

مزیت رقابتی: مزیت رقابتی ارزشی است که سازمان به مشتریان خود عرضه میکند، به نحوی که در آن زمان این ارزش توسط رقبای بالقوه و بالفعل عرضه نمی شود. فیلیپ سلزنیک اولین فردی بود که عبارت "مزیت رقابتی" [...]