پرسشنامه برنامه ریزی راهبردی رشته فوتسال

پرسشنامه برنامه ریزی راهبردی رشته فوتسال

به منظور بررسی برنامه ریزی راهبردی رشته فوتسال می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 88 گویه و ابعاد نقاط قوت رشته فوتسال، نقاط ضعف رشته فوتسال، نقاط فرصت رشته [...]
پرسشنامه ارزیابی عملکرد سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن کاپلان و نورتن (۱۹۹۲)

پرسشنامه ارزیابی عملکرد سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن کاپلان و نورتن (۱۹۹۲)

به منظور سنجش عملکرد شرکت ها با رويکرد کارت امتيازي متوازن می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 16 گویه و ابعاد عملکرد از دیدگاه مالی، عملکرد از دیدگاه مشتري، [...]
‌ پرسشنامه بررسی مزیت رقابتی پورتر (۱۹۹۱)

‌ پرسشنامه بررسی مزیت رقابتی پورتر (۱۹۹۱)

به طور سنتی، دو نگرش مهم در خصوص بحث مزیت رقابتی ارائه شده است. از یک طرف، نگرش نیروهاي ساختاري بیان میکند که مزیت رقابتی از یک حاشیه امن قابل دفاع بر اساس هزینه یا تمایز در بخش هاي انتخابی بازار [...]
پرسشنامه مزیت رقابتی

پرسشنامه مزیت رقابتی

به منظور بررسی مزیت رقابتی می توان از پرسشنامه مزیت رقابتی حسینی (1390) استفاده کرد که دارای 17 گویه و ابعاد مزیت مشهود، مزیت پایدار، مزیت پویا، مزیت متجانس و مزیت مرکب می باشد. روایی و پایایی [...]