پرسشنامه تفکر سیستمی بر اساس مدل گلدمن ۲۰۰۶

پرسشنامه تفکر سیستمی بر اساس مدل گلدمن ۲۰۰۶

به منظور سنجش و ارزیابی تفکر سیستمی و استراتژیک می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 8 گویه می‌باشد که از پرسشنامه مدل گلدمن (2006) استخراج شده‌اند و روایی و [...]
پرسشنامه تفکر سیستمی STS – مور و همکاران (۲۰۱۰)

پرسشنامه تفکر سیستمی STS – مور و همکاران (۲۰۱۰)

تفکر سیستمی، فرآیند شناخت مبتنی بر تحلیل (تجزیه و ترکیب در جهت دستیابی به درک کامل و جامع یک موضوع در محیط پیرامون خویش است. این نوع تفکر درصدد فهم كل (سیستم) و اجزای آن، روابط بین اجزاء و كل و [...]
پرسشنامه چشم انداز شخصی سارا کوک (۱۳۹۵)

پرسشنامه چشم انداز شخصی سارا کوک (۱۳۹۵)

به منظور ارزیابی چشم انداز شخصی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 13 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کوک (1395) استخراج شده‌اند.