پرسشنامه قصد کارآفرینانه

پرسشنامه قصد کارآفرینانه

قصد کارآفرینانه به منزله گرایش یا قصد یک فرد برای آغاز یک کسب و کار با رشد سریع تعریف شده است. قصد کارآفرینانه به عنوان یک حالت ذهنی که نگرش، تجربه و رفتار فرد را به دست یابی به یک هدف [...]
پرسشنامه رفتار نوآورانه جانسن (۲۰۰۰)

پرسشنامه رفتار نوآورانه جانسن (۲۰۰۰)

رفتار نوآورانة کارکنان به سهم آنها در توسعة نوآوری های سازمانی اشاره دارد. رفتار نوآورانه، مفهومي چندبعدی است و به رفتارهایي اطلاق مي شود که به فرآیند نوآوري در سازمان کمک نماید.. رفتار نوآورانه، [...]
پرسشنامه بررسی ویژگی های شخصیت کارآفرین

پرسشنامه بررسی ویژگی های شخصیت کارآفرین

به منظور بررسی ویژگی های شخصیت کارآفرین می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 28 گویه و دارای ابعاد اخلاق کاری، تشویق برای تعالی، مهارت، غلبه، فرصت، درونی بودن و [...]
پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر رفتار کارآفرینی

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر رفتار کارآفرینی

به منظور بررسی عوامل موثر بر رفتار کارآفرینی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 14 گویه و دارای ابعاد عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی و عوامل روانی می‌باشد که از [...]