پرسشنامه روحیه کارآفرینی – مک کلاند (۱۹۶۱)

پرسشنامه روحیه کارآفرینی – مک کلاند (۱۹۶۱)

به منظور سنجش ميزان روحیه کارآفرینی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 32 گویه و ابعاد خلاقیت، عزت نفس، انگیزه پیشرفت، منبع کنترل درونی، آینده نگری و خطر [...]
پرسشنامه نوآوری مدیران – لی و تسای (۲۰۰۵)

پرسشنامه نوآوری مدیران – لی و تسای (۲۰۰۵)

نوآوری مدیران: بکارگیری ایده‌های نوین ناشی از خلاقیت است. در واقع به پیاده ساختن ایده ناشی از خلاقیت که به صورت یک محصول یا خدمت  تازه ارائه شود، نوآوری گویند (بهمنی، 1394). نوآوری سازمانی عبارت [...]
پرسشنامه علاقه به کارآفرینی – دکر و کالو (۲۰۱۲)

پرسشنامه علاقه به کارآفرینی – دکر و کالو (۲۰۱۲)

کارآفرینی از فعالیت هایی است که می تواند برطرف کننده ی بسیاری از چالش های عمده همچون بیکاری، درآمد پایین، فقدان تنوع اقتصادی و ... باشد در یک جامعه کارآفرین، همه انسان ها فرصت های یکسانی پیش روی [...]