پرسشنامه خلاقیت سازمانی – آمابیل (۲۰۰۱)

پرسشنامه خلاقیت سازمانی – آمابیل (۲۰۰۱)

خلاقیت سازمانی: خلاقیت به وجود آوردن تلفیقی از اندیشه‌ها و رهیافت های جدید افراد‌، می باشد. در واقع خلاقیت توانایی دیدن چیزها به صورت غیر‌معمولی و دیدن مشکلاتی که هیچ کس دیگر آنها را نمی‌بیند و [...]
پرسشنامه نوآوری باز – روتر و همکاران (۲۰۱۹)

پرسشنامه نوآوری باز – روتر و همکاران (۲۰۱۹)

نوآوری باز: نوآوری باز عبارت است از همکاری با سازمان‌ها یا شرکت‌های خارجی‌ای که دارای منابع دانشی هستند، که این منابع می‌توانند در جهت دستیابی به اهداف نوآورانه سازمان مفید واقع شوند (عیوض زاده و [...]
پرسشنامه نوآوری سازمانی – گرایلی نژاد (۱۳۹۱)

پرسشنامه نوآوری سازمانی – گرایلی نژاد (۱۳۹۱)

نوآوری سازمانی: نوآوری یعنی به کارگیری ایده های نوین ناشی از خلاقیت؛ درواقع نوآوری عملی ساختن ایده های ناشی از خلاقیت را امکان پذیر می سازد و آن را به صورت یک فرآیند، خدمت جدید و یا محصول تازه [...]
پرسشنامه رفتار نوآورانه – اسکات و بروس (۱۹۹۴)

پرسشنامه رفتار نوآورانه – اسکات و بروس (۱۹۹۴)

رفتار نوآورانه: رفتار نوآورانه شامل سه وظیفه ی رفتاری مرتبط با هم است که بر طبق گفته ی اسکات و بروس (1994) ترتیب خاصی ندارند و ممکن است به صورت جداگانه بکار گرفته شوند این سه وظیفه ی رفتاری [...]
پرسشنامه عملکرد نوآوری – هانگ و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه عملکرد نوآوری – هانگ و همکاران (۲۰۱۱)

عملکرد نوآوری: سابرامانیام و یوندت (2005)، نوآوری را شناسایی و استفاده از فرصت های جدید جهت ایجاد محصولات، خدمات یا فعالیت های کاری جدید تعریف می کنند. نوآوری تولید کالا و خدمات جدید مطابق با [...]
پرسشنامه خلاقیت سازمانی – دیک و متکالفه (۲۰۰۱)

پرسشنامه خلاقیت سازمانی – دیک و متکالفه (۲۰۰۱)

خلاقیت سازمانی عبارت است از ارتباط بین تصویر و اندیشیدن ایده‏ های نو و ارائه محصول، فرایند و خدمات نوآورانه است بعبارتی خلاقیت سازمانی واکنشی اکتسابی در برابر موقعیت است که از انرژی اطلاعات و [...]