پرسشنامه رایگان تست خلاقیت تورنس (۱۹۷۹)

پرسشنامه رایگان تست خلاقیت تورنس (۱۹۷۹)

به منظور سنجش خلاقیت در افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 60 گویه و ابعاد سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف پذیری می‌باشد که از پژوهش معتبر تورنس (۱۹۷۹) [...]
پرسشنامه خودکارآمدی کارآفرینانه

پرسشنامه خودکارآمدی کارآفرینانه

خودکارآمدی کارآفرینانه به باورها و فکرهای درونی افراد در مورد اینکه آیا آنان خود توانایی لازم برای انجام یک کار نوآورانه و مخاطره آمیز را دارند و یا اینکه آیا آنان می توانند به شکل اثربخشی مهارت [...]
پرسشنامه کیفیت نوآوری – وانگ و وانگ (۲۰۱۲)

پرسشنامه کیفیت نوآوری – وانگ و وانگ (۲۰۱۲)

به منظور سنجش و ارزیابی کیفیت نوآوری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 5 گویه می‌باشد که از منبع معتبر وانگ و وانگ (2012) استخراج شده‌اند و روایی و پایایی [...]
پرسشنامه سرعت نوآوری وانگ و وانگ (۲۰۱۲)

پرسشنامه سرعت نوآوری وانگ و وانگ (۲۰۱۲)

به منظور سنجش و ارزیابی سرعت نوآوری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 5 گویه می‌باشد که از منبع معتبر وانگ و وانگ (2012) استخراج شده‌اند و روایی و پایایی [...]
پرسشنامه نوآوری محصول پالادینو (۲۰۰۸)

پرسشنامه نوآوری محصول پالادینو (۲۰۰۸)

نوآوری محصول به اصلاح وضعیت راهبردی و قابلیت های عرضه محصول سازمان از طریق خلاقیت و رهبری در بازار توجه دارد. نوآوری محصول، سازه پویایی است که به رهبری، مهارتهای مدیریتی و سازمانی نیاز دارد. [...]
پرسشنامه نوآوری گرایی تاجدینی (۲۰۱۰)

پرسشنامه نوآوری گرایی تاجدینی (۲۰۱۰)

به منظور بررسی نوآوری گرایی می توان از پرسشنامه 5 سوالی مورد استفاده در تحقیق تاجدینی (2010) که بر اساس مقیاس پنج سطحی لیکرت می باشد استفاده کرد. روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهشی در سال 1394 [...]
پرسشنامه نوآوری چانگ و همکاران (۲۰۱۵)

پرسشنامه نوآوری چانگ و همکاران (۲۰۱۵)

نوآوري یک فرآیند مشارکتی است که تنها ترکیب از دانش، تجربیات و ایده هاي کارکنان امکانپذیر است. امروزه سازمانهایی که یاد میگیرند و نوآور هستند، سازمانهاي موفق محسوب میشوند. در مواجهه با محیط متغیر، [...]
پرسشنامه قابلیت نوآوری شنگ و چن (۲۰۱۶)

پرسشنامه قابلیت نوآوری شنگ و چن (۲۰۱۶)

نوآوری یک فرآیند مشارکتی است که تنها ترکیب از دانش، تجربیات و ایده های کارکنان امکانپذیر است. امروزه سازمانهایی که یاد میگیرند و نوآور هستند، سازمانهای موفق محسوب میشوند. در مواجهه با محیط متغیر، [...]