پرسشنامه تبلیغات شفاهی مثبت نسبت به شرکت

پرسشنامه تبلیغات شفاهی مثبت نسبت به شرکت

به منظور بررسی تبلیغات شفاهی مثبت نسبت به شرکت می توان از پرسشنامه ای که در پژوهش والش و بیتی (2007) معرفی شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 3 گویه است که با استفاده از طیف لیکرت به سنجش [...]