پرسشنامه کشور سازنده برند – اسچنتلر و همکاران (۲۰۰۸)

پرسشنامه کشور سازنده برند – اسچنتلر و همکاران (۲۰۰۸)

کشور سازنده برند: ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗأﺛﯿﺮی ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﮔﺬارد ﺗﺎ ادراک ﻣﻨﻔﯽ و ﯾﺎ ﻣﺜﺒﺘﯽ از ﮐﺎﻻ در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺮوزه ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ را [...]
پرسشنامه وابستگی به برند – لاکوئیله (۲۰۰۰)

پرسشنامه وابستگی به برند – لاکوئیله (۲۰۰۰)

وابستگی به برند: در حالی‌که پژوهش‌های روان‌شناسی، به تمرکز بر وابستگی افراد به افراد دیگر تمایل دارند، پژوهش‌های موجود در بازاریابی نشان می‌دهد چنین وابستگی‌هایی می‌تواند فراتر از چارچوب روابط [...]
پرسشنامه وابستگی به برند – لوئیس و سیندی (۲۰۱۰)

پرسشنامه وابستگی به برند – لوئیس و سیندی (۲۰۱۰)

وابستگی به برند: وابستگی عبارت از شدت پیوندهایی است که بین شخصیت یک فرد با برند برقرار می شود که این پیوند از طریق نمودار حافظه ای و یا روانی که شامل تفکرات و احساسات در مورد برند و روابط آن با [...]
پرسشنامه رضایت برند – گالتکین و تورگوت (۲۰۱۳)

پرسشنامه رضایت برند – گالتکین و تورگوت (۲۰۱۳)

رضایت برند: رضايت به عنوان ارزيابي تفاوت ادراك شده ميان انتظارات قبلي ... و عملكرد واقعي محصول تعريف شده است (حیدر زاده، 1390). در واقع، رضايت مشتري، ناشی ازويژگی هاي محصول يا خدمت عرضه شده می [...]
پرسشنامه تصویر برند – وو (۲۰۱۵)

پرسشنامه تصویر برند – وو (۲۰۱۵)

برند عبارت است از یک نام، عبارت، اصطلاح، نشانه، علامت، نماد، طرح یا ترکیبی از آنها که هدف آن معرفی کالا یا خدمتی است که یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان عرضه میکنند و بدین وسیله آنها را از [...]
پرسشنامه ارزش ویژه برند – کیم و هون (۲۰۱۱)

پرسشنامه ارزش ویژه برند – کیم و هون (۲۰۱۱)

ارزش ویژه برند: ارزش ویژه برند، عبارت است از مجموعه ای از ویژگیها و اعتبارات مرتبط شده به برند که سبب افزایش و یا کاهش ارزش ایجاد شده توسط محصول برای مشتریان و سازمان می گردد (لای و همکاران، [...]
پرسشنامه جذابیت برند – کوین و همکاران (۲۰۱۷)

پرسشنامه جذابیت برند – کوین و همکاران (۲۰۱۷)

جذابیت برند اشاره به ارزیابی مثبت از ویژگی ها و تداعی های مرکزی، متمایز و پایدار برند دارد. همچنین اشاره به ارتباط بین برند و استفاده (کاربرد) شامل میل به خرید مصرف کنندگان و توصیه به دیگران [...]
پرسشنامه هویت برند – کوین و همکاران (۲۰۱۷)

پرسشنامه هویت برند – کوین و همکاران (۲۰۱۷)

هویت برند عبارتست از معنا و مفهوم برند که توسط سازنده آن مطرح و در اختیار عموم قرار می گیرد. اغلب اوقات افراد اصطالحات تصویر و هویت را با هم اشتباه می کنند. هویت برند یک مجموعه از تداعی کننده های [...]