پرسشنامه وفادرای برند – اسماعیل (۲۰۱۷)

پرسشنامه وفادرای برند – اسماعیل (۲۰۱۷)

وفادرای برند: وجود یک پاسخ رفتاری طولانی مدت غیرتصادفی منتج شده از فرایند روانی خرید از یک برند که به وسیله یک شخص در حضور برندهای دیگر صورت می گیرد (جاکوبی و اولسن، 1970).
پرسشنامه ترجیح برند – چن و چانگ (۲۰۰۸)

پرسشنامه ترجیح برند – چن و چانگ (۲۰۰۸)

بیشتر مشتری ها در هنگام خرید، تعدادی از برندها را بر دیگران ترجیح می دهند. هدف هر شرکت در ایجاد ترجیح نخست آن است که برندش در میان برندهای ترجیح داده شده قرار گیرد و سپس تلاش می کند تا از میان [...]
پرسشنامه ارتقای برند – خاکی نهاد (۱۳۹۳)

پرسشنامه ارتقای برند – خاکی نهاد (۱۳۹۳)

به منظور سنجش و ارزیابی ارتقای برند می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 4 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر خاکی نهاد (1393) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این [...]
پرسشنامه ترجیح برند – گوور و شورامز (۲۰۰۵)

پرسشنامه ترجیح برند – گوور و شورامز (۲۰۰۵)

ترجیح برند: برندها کیفیت های انتزاعی در تملک خود دارند که مزایای نمادین برای افراد ایجاد می کند. این مزایای نمادین شامل توضیح در مورد این موضوع می شود که چرا بعضی از مصرف کنندگان به طور قابل [...]
پرسشنامه ارزش ویژه برند – کلر (۲۰۱۳)

پرسشنامه ارزش ویژه برند – کلر (۲۰۱۳)

ارزش ویژه برند: مصرف کننده، ارزش ویژه برند را به عنوان ارزش افزوده ای درک می کند که ار اضافه شدن برند به محصول یا خدمتی خاص ایجاد می گردد (آکر و بیل، 2013). ارزش ویژه برند مشتری محور زمانی رخ می [...]
پرسشنامه ترجیح برند – بنرجی (۲۰۱۶)

پرسشنامه ترجیح برند – بنرجی (۲۰۱۶)

ترجیح برند: برندها کیفیت های انتزاعی در تملک خود دارند که مزایای نمادین برای افراد ایجاد می کند. این مزایای نمادین شامل توضیح در مورد این موضوع می شود که چرا بعضی از مصرف کنندگان به طور قابل [...]