پرسشنامه بررسی نگرش و عملکرد اعضای هیئت علمی نسبت به پیاده سازی نظام آموزش مجازی

پرسشنامه بررسی نگرش و عملکرد اعضای هیئت علمی نسبت به پیاده سازی نظام آموزش مجازی

به منظور بررسی نگرش و عملکرد اعضای هیئت علمی نسبت به پیاده سازی نظام آموزش مجازی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 31 گویه و ابعاد نگرش و عملکرد می‌باشد که [...]
پرسشنامه ریسک درک شده – وسلز و درنان (۲۰۱۰)

پرسشنامه ریسک درک شده – وسلز و درنان (۲۰۱۰)

به منظور ارزیابی ریسک درک شده بانکداری همراه برای مشتریان می توان از پرسشنامه ای که توسط وسلز و درنان (2010) طراحی شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 4 گویه می باشد که با طیف 5 گزینه ای [...]