پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه – محمودی (۱۳۹۲)

پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه – محمودی (۱۳۹۲)

به منظور سنجش و ارزیابی عوامل موثر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه ها می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 66 گویه و ابعاد ویژگیهای فردی، عوامل [...]
پرسشنامه عدم اطمینان فناورانه – توکلی (۱۳۹۴)

پرسشنامه عدم اطمینان فناورانه – توکلی (۱۳۹۴)

وقتی راه حل های نوآورانه در بازارهای جدید اتخاذ می شود قابلیت پیش بینی بازار محدود می شود و اطلاعات محدودی قابل دسترسی می باشد (برای برنامه ریزی بازاریابی). این به دلیل درجه بالای عدم اطمینان [...]
پرسشنامه توانمندی فناورانه – لال (۲۰۰۱)

پرسشنامه توانمندی فناورانه – لال (۲۰۰۱)

توانمندی فناورانه را می‏ توان به عنوان کاربرد کارآمد منابع فناورانه در راستای خلق، کاربرد، انتشار، پذیرش و تغییر فناوری‏ های موجود تعریف کرد (کیم، 1997). دو رویکرد اساسی در تعاریف مختلف توانمندی [...]