پرسشنامه لذت درک شده – لین و لو (۲۰۱۱)

پرسشنامه لذت درک شده – لین و لو (۲۰۱۱)

لذت ادراك شده به گستره ای اشاره دارد كه فرد فعالیت استفاده از سیستم كامپیوتری را جدا از ارزش ابزاری آن و فقط به خاطر خودش، لذتبخش احساس میكند. به منظور سنجش و ارزیابی لذت درک شده استفاده از شبکه [...]
پرسشنامه نگرش دانشجویان نسبت به آموزش مجازی

پرسشنامه نگرش دانشجویان نسبت به آموزش مجازی

به منظور ارزیابی نگرش دانشجويان نسبت به آموزش مجازي می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 20 گویه و ابعاد اهميت آموزش مجازي، لذت كار كردن در محيط مجازي و اضطراب [...]
پرسشنامه بررسی میزان آگاهی کاربران از اینترنت

پرسشنامه بررسی میزان آگاهی کاربران از اینترنت

به منظور سنجش و ارزیابی بررسی میزان آگاهی کاربران از اینترنت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 8 گویه می‌باشد که از منبع معتبر گلداسمیت و گلداسمیت (2002) [...]
پرسشنامه بررسی نگرش افراد به دنیای مجازی

پرسشنامه بررسی نگرش افراد به دنیای مجازی

به منظور بررسی نگرش افراد به دنیای مجازی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 21 گویه بوده و هفت بعد نیت استفاده، نگرش، مفید بودن درک شده، سهولت استفاده درک [...]