پرسشنامه اشتراک دانش – فوس و همکاران (۲۰۰۹)

پرسشنامه اشتراک دانش – فوس و همکاران (۲۰۰۹)

به منظور ارزیابی اشتراک دانش کارکنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 4 سوال و ابعاد دريافت دانش و ارسال دانش می‌باشد که از پژوهش معتبر فوس و همکاران (2009) [...]
پرسشنامه مدیریت دانش – چن و هانگ (۲۰۰۹)

پرسشنامه مدیریت دانش – چن و هانگ (۲۰۰۹)

مدیریت دانش: گلوت و ترزویسکی (2004) مدیریت دانش را رسمیت دسترسی به تجربه، دانش و تخصص که قابلیت ها و توانایی های جدیدی را ایجاد می کند، نوآوری را تشویق کرده و ارزش مشتری را افزایش می دهد، تعریف [...]
پرسشنامه تسهیم دانش سبز – چانگ (۲۰۱۱)

پرسشنامه تسهیم دانش سبز – چانگ (۲۰۱۱)

سهیم دانش سبز: تسهیم دانش به این معناست که با تعامل و انتشار دانش در میان اعضای داخلی شرکت، آنها در یادگیری دانش سهیم میشوند (لاین و چن، ۲۰۱۶). تسهیم دانش سبز با تعامل و انتشار دانش و تجربه های [...]
پرسشنامه مدیریت دانش شخصی – قرآنی (۱۳۸۹)

پرسشنامه مدیریت دانش شخصی – قرآنی (۱۳۸۹)

به منظور سنجش و ارزیابی مدیریت دانش شخصی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 77 گویه و 4 بخش شکل­ گیری دانش، سازماندهی، کاربرد دانش و تبادل دانش می‌باشد که از [...]