پرسشنامه مدیریت دانش فونگ و چی (۲۰۰۹)

پرسشنامه مدیریت دانش فونگ و چی (۲۰۰۹)

به منظور سنجش ابعاد مختلف مدیریت دانش در سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 42 گویه و 5 بعد کسب دانش (شامل دو زیر بعد کسب دانش داخلی و خارجی)، ایجاد [...]
پرسشنامه رهبری دانش محور – دونیت و دپابلو ۲۰۰۵

پرسشنامه رهبری دانش محور – دونیت و دپابلو ۲۰۰۵

رهبري دانش محور هر نگرش یا عملی (گروهی یا فردي و عینی یا ضمنی) است که دانش جدید و با اهمیت را در روشهایی که نهایتاً موجب تفکر و پیامدهاي جمعی می‌شود تهییج می‌کند تا خلق، تسهیم و مورد استفاده قرار [...]
پرﺳشنامه ﺧﻠﻖ داﻧﺶ

پرﺳشنامه ﺧﻠﻖ داﻧﺶ

به منظور بررسی خلق دانش می توان از پرسشنامه اقتباس شده از پژوهش های چوی و لی (2002)؛ لی و چوی (2003)؛ لوپز نیكولاس و سوتو آكاستا (2010) استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 19 گویه و 4 بعد اجتماعی [...]
پرسشنامه مدیریت دانش هوش السادات (۱۳۹۳)

پرسشنامه مدیریت دانش هوش السادات (۱۳۹۳)

به منظور سنجش مدیریت دانش می‌توان از پرسشنامه محقق ساخته خدیجه هوش السادات (1393) استفاده کرد که در مقیاس لیکرت 5 درجه‌ای در 17 پرسش طراحی شده است. این پرسشنامه به سنجش پنج بعد ایجاد دانش، کاربرد [...]