پرسشنامه تقاضاهای شغلی – چن و کائو (۲۰۱۲)

پرسشنامه تقاضاهای شغلی – چن و کائو (۲۰۱۲)

به منظور سنجش تقاضاهای شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 4 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر چن و کائو (2012) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه [...]
پرسشنامه ماندگاری کارکنان – درودی (۱۳۹۶)

پرسشنامه ماندگاری کارکنان – درودی (۱۳۹۶)

مدیریت منابع انسانی، وظیفه حفظ و نگهداری نیروی انسانی می باشد. در این راستا، نرخ ترک خدمت به عنوان یکی از شاخص های اصلی برای ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی، مورد استفاده قرار می گیرد؛ و چنان [...]
پرسشنامه جانشین پروری – کیم (۲۰۰۶)

پرسشنامه جانشین پروری – کیم (۲۰۰۶)

جانشین پروری: از نظر راث ول (به نقل از دارنل و کمپل، ۲۰۱۵) جانشین پروری کوشش سنجیده و نظام مندی است که مدیران سازمان برای حصول اطمینان از تداوم رهبری و مدیریت پستهای اصلی و نگهداری و پرورش سرمایه [...]
پرسشنامه بررسی نظرات کارکنان درباره عملکرد سازمان در آشنا سازی آنها هنگام ورود به سازمان

پرسشنامه بررسی نظرات کارکنان درباره عملکرد سازمان در آشنا سازی آنها هنگام ورود به سازمان

به منظور بررسی نظرات کارکنان درباره عملکرد سازمان در آشنا سازی آنها هنگام ورود به سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 31 گویه می‌باشد که از منبع معتبر [...]