پرسشنامه بررسی نظرات کارکنان درباره عملکرد سازمان در آشنا سازی آنها هنگام ورود به سازمان

پرسشنامه بررسی نظرات کارکنان درباره عملکرد سازمان در آشنا سازی آنها هنگام ورود به سازمان

به منظور بررسی نظرات کارکنان درباره عملکرد سازمان در آشنا سازی آنها هنگام ورود به سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 31 گویه می‌باشد که از منبع معتبر [...]