چک لیست برنامه پیشرفت شخصی – سارا کوک (۱۳۹۵)

چک لیست برنامه پیشرفت شخصی – سارا کوک (۱۳۹۵)

از چک لیست زیر برای تعیین نیاز‌های سال آینده خود در حوزه آموزش و توسعه استفاده کنید. این فرم با 16 گویه و 4 معیار (برنامه یادگیری شخصی، قوت‌های اصلی، ضعف‌های اصلی، اهداف آموزشی) از پژوهش معتبر [...]
پرسشنامه لنگرهای شغلی ادگار شاین – ۴۰ گویه ای

پرسشنامه لنگرهای شغلی ادگار شاین – ۴۰ گویه ای

مفهوم لنگرهای شغلی، حلقة پیوند میان سازمان‌ها و افرادی است که برای آنها کار می‌کنند. این حلقة پیوند بر اساس زندگی حرفه‌ای فرد شکل می‌گیرد و نیروی تثبیت­کننده‌ای است که فرد را در مسیر انتخاب­های [...]
پرسشنامه خوشبینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی

پرسشنامه خوشبینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی

خوشبینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی يکی از نگرشهای کاری مثبت است که اخیراً توجهات زيادی را به خود اختصاص داده است. افرادی که نسبت به مسیر پیشرفت شغلی خود خوشبین ترند، آينده شغلی خود را روشن دانسته و [...]
پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت

پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت

به منظور بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 41 گویه و ابعاد ویژگی های دوره های آموزشی ضمن خدمت و اثربخشی دوره های آموزش ضمن [...]
پرسشنامه بررسی استراتژی های مسیر شغلی بالقوه

پرسشنامه بررسی استراتژی های مسیر شغلی بالقوه

به منظور بررسی استراتژی های مسیر شغلی بالقوه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 32 گویه می‌باشد که از منبع معتبر آکرویس و همکاران (2007) استخراج شده‌اند.
بررسی دلایل ارتقاء شغلی کارکنان در سازمان ها

بررسی دلایل ارتقاء شغلی کارکنان در سازمان ها

به منظور بررسی دلایل ارتقاء شغلی کارکنان در سازمان ها می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 8 گویه می‌باشد که از منبع معتبر چو و لوک (1996) استخراج شده‌اند.