پرسشنامه مدیریت مشارکتی – وانگ (۲۰۱۳)

پرسشنامه مدیریت مشارکتی – وانگ (۲۰۱۳)

مدیریت مشارکتی: مشارکت عبارت است از یک درگیری ذهنی و عاطفی داوطلبانه یک شخص در موقعیت­ های گروهی مربوط به خود و سازمان خود که باعث ایجاد انگیزه در فرد جهت دست یابی به هدف­ های گروهی شده و باعث [...]
پرسشنامه شایستگی های عاطفی و اجتماعی مدیران – بویاتزیس (۲۰۰۷) – ۴۰ گویه ای

پرسشنامه شایستگی های عاطفی و اجتماعی مدیران – بویاتزیس (۲۰۰۷) – ۴۰ گویه ای

شایستگی‌های عاطفی – اجتماعی مدیران عبارت است از شایستگی‌های خود مدیریتی کارکنان برداشت شخصی افراد از خود مسئولیت‌پذیری و توانایی مواجهه با شرایط مختلف اجتماعی و ارزیابی فعالیت‌های شخصی و توانایی [...]
پرسشنامه رایگان سنجش وضعیت نظام مدیریت عملکرد (P & M) بنگاههای ایرانی با رویکرد الگوی بلوغ قابلیت منابع انسانی

پرسشنامه رایگان سنجش وضعیت نظام مدیریت عملکرد (P & M) بنگاههای ایرانی با رویکرد الگوی بلوغ قابلیت منابع انسانی

به منظور سنجش وضعيت نظام مديريت عملکرد (P & M) بنگاههاي ايراني با رويکرد الگوي بلوغ قابليت منابع انساني (P-cmm) می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 55 گویه و 5 [...]
پرسشنامه سنجش مدیر اختاپوس – نصر اصفهانی

پرسشنامه سنجش مدیر اختاپوس – نصر اصفهانی

پرسشنامه حاضر با توجه به مبانی نظری پژوهش و ویژگی های مدیر اختاپوس، توسط نصر اصفهانی و نصر اصفهانی در سال ۱۳۹۰ در ایران تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ۲۴ سوال می‌باشد که چهار زیر مقیاس [...]
پرسشنامه موانع مدیریت زنان – فاطمی صدر (۱۳۸۰)

پرسشنامه موانع مدیریت زنان – فاطمی صدر (۱۳۸۰)

به منظور بررسی موانع مدیریت زنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 22 گویه و خرده مقیاس های موانع محیطی، موانع اجتماعی، موانع فرهنگی، موانع مذهبی، سوابق [...]
پرسشنامه صلاحیت های مدیریت – سارا کوک (۱۳۹۵)

پرسشنامه صلاحیت های مدیریت – سارا کوک (۱۳۹۵)

به منظور سنجش صلاحیت های مدیریت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 32 گویه و ابعاد انتخاب تیم، تشکیل تیم، مدیریت اجرایی، توسعه تیم، روابط کاری، برنامه ریزی، [...]
پرسشنامه رایگان توانمندسازی اسپریتزر و میشرا

پرسشنامه رایگان توانمندسازی اسپریتزر و میشرا

توانمندسازي در لغت به معني دادن قدرت به افراد است. توانمندسازي را به عنوان ابزاري مي‌دانند كه افراد را براي تصميم‌گيري قادر مي‌سازد. كانتر (1993) بيان مي‌كند كه توانمندسازي، توانايي فرد است به [...]
پرسشنامه خلاقیت سازمانی دورابجی و همکاران (۱۹۹۸)

پرسشنامه خلاقیت سازمانی دورابجی و همکاران (۱۹۹۸)

سازمان‌ها به منظور بقا نيازمند انديشه‌هاي نو و نظرات و ایده‌های بديع و تازه‌اند. افكار و نظرات جديد همچون روحي در كالبد سازمان دميده مي‌شوند و آنها را از نيستي و فنا نجات مي‌دهند. در عصر حاضر به [...]
پرسشنامه اعتماد سازمانی در حوزه اعتماد بین فردی

پرسشنامه اعتماد سازمانی در حوزه اعتماد بین فردی

مفهوم اعتماد براي سازمان‌ها از بعد نظري و عملي داراي اهميت است. اعتماد را مي‌توان هم از ديدگاه درون سازماني و هم محيط بيروني سازمان مورد مطالعه قرار داد. نظريه‌پردازان سازماني تعاريف متعددي از [...]