پرسشنامه اثرات اجرای مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بر جانشنین پروری – راستگو (۱۳۹۴)

پرسشنامه اثرات اجرای مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بر جانشنین پروری – راستگو (۱۳۹۴)

مدیریت منابع انسانی الکترونیکی: مدیریت منابع انسانی حوزهای تخصصی در امر مدیریت است که در وهله اول با فعالیتهایی که بهطور مستقیم تأثیر می گذارد بر اینکه چگونه کارکنان به درون سازمان می آیند و [...]
پرسشنامه بهره وری کارکنان – جبارزاده (۱۳۹۲)

پرسشنامه بهره وری کارکنان – جبارزاده (۱۳۹۲)

میتوان گفت که بهره وری شامل سه عنصر است: دستیابی به اهداف، چگونگی استفاده از منابع مؤثر و مقایسه محصول بهدستآمده به آن محصولی که انتظار میرفت. در دیدگاه مدیریتی، بهرهوری میزان موفقیت سیستم را در [...]