پرسشنامه بهره وری کارکنان – جبارزاده (۱۳۹۲)

پرسشنامه بهره وری کارکنان – جبارزاده (۱۳۹۲)

میتوان گفت که بهره وری شامل سه عنصر است: دستیابی به اهداف، چگونگی استفاده از منابع مؤثر و مقایسه محصول بهدستآمده به آن محصولی که انتظار میرفت. در دیدگاه مدیریتی، بهرهوری میزان موفقیت سیستم را در [...]
پرسشنامه بازاریابی رابطه مند – شیدایی (۱۳۹۲)

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند – شیدایی (۱۳۹۲)

مفهوم بازاریابی رابطه مند نخستین بار به طور رسمی توسط بری در زمینه خدمات به کار گرفته شده از آن به عنوان استراتژی جذب، حفظ و بهبود روابط مستحکم با مشتری و دیگر ذی نفعان می داند (بری، ۱۹95)، [...]
پرسشنامه بازاریابی رابطه مند – نگی و کتما (۲۰۱۳)

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند – نگی و کتما (۲۰۱۳)

مفهوم بازاریابی رابطه مند برای اولین بار توسط بری (1983) در یک مطالعه بازاریابی در صنایع خدماتی، ارائه شد. بازاریابی رابطه‌مند بر اهمیت، ایجاد، نگهداری و افزایش رابطه با مشتریان و خریداران تأکید [...]
پرسشنامه تعهد سازمانی – تیسنگ (۲۰۱۱)

پرسشنامه تعهد سازمانی – تیسنگ (۲۰۱۱)

تعهّد یک نیروی وابستگی است، سایرین تعهّدات را به عنوان یک خواسته جهت نگهداری ارتباط با ارزش تعریف کرده اند و بیش­تر از یک مبادله اقتصادی یا دریافت پاداش مالی کارمند از مدیر است و در واقع یک نوع [...]