پرسشنامه رهبری امنیت مدار – خلیجیان (۱۳۹۱)

پرسشنامه رهبری امنیت مدار – خلیجیان (۱۳۹۱)

در نظریه رهبری امنیت مدار، رهبری به‌عنوان یک پایگاه امن مطرح است که به افراد اعتمادبه‌نفس می‌دهد که خودشان را باور کنند و به قابلیت‌هایشان دست بیابند. آن‌ها به‌عنوان یک زیربنای محکم برای فعالیت و [...]