پرسشنامه یادگیری سازمانی – جمیز و ناوارو (۲۰۰۷)

پرسشنامه یادگیری سازمانی – جمیز و ناوارو (۲۰۰۷)

یادگیری سازمانی: نوعی از یادگیری است که در سطح سیستمی و در درون سازمان رخ می دهد. این نوع یادگیری معمولا یادگیری فردی را را شامل نمی شود، و به جای آن بر قدرت و مطلوبیت یادگیری جمعی و گروهی تاکید [...]
پرسشنامه یادگیری استراتژیک – تسینگ (۲۰۱۱)

پرسشنامه یادگیری استراتژیک – تسینگ (۲۰۱۱)

عموماً دانش محور و با بافتی کارآفرین و دارای ساختاری هسته ای و انعطاف پذیر و با مدیریّتی پیش برنده معرفی می‌شود و هدف چنین مدیریّتی ایجاد محیطی یادگیری و گسترش فرایندهای توسعه یافته در سراسر [...]