پرسشنامه فعالیت های یادگیری تیم

پرسشنامه فعالیت های یادگیری تیم

به منظور بررسی فعالیت‌های یادگیری تیم می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای دو فرم 13 گویه ای و 9 گویه ای می باشد که هر دو فرم دارای ابعاد فعالیت‌های یادگیری [...]
پرسشنامه تفکر سیستمی بر اساس مدل گلدمن ۲۰۰۶

پرسشنامه تفکر سیستمی بر اساس مدل گلدمن ۲۰۰۶

به منظور سنجش و ارزیابی تفکر سیستمی و استراتژیک می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 8 گویه می‌باشد که از پرسشنامه مدل گلدمن (2006) استخراج شده‌اند و روایی و [...]
پرسشنامه تفکر سیستمی STS – مور و همکاران (۲۰۱۰)

پرسشنامه تفکر سیستمی STS – مور و همکاران (۲۰۱۰)

تفکر سیستمی، فرآیند شناخت مبتنی بر تحلیل (تجزیه و ترکیب در جهت دستیابی به درک کامل و جامع یک موضوع در محیط پیرامون خویش است. این نوع تفکر درصدد فهم كل (سیستم) و اجزای آن، روابط بین اجزاء و كل و [...]
پرسشنامه فراموشی سازمانی هدفمند

پرسشنامه فراموشی سازمانی هدفمند

فراموشی سازمانی ، پیامد مجموعه اقدامات درون سازمان و برون سازمانی است که در آن یک سازمان آگاهانه دانش موجود خود را کنار می گذارد که به آن فراموشی سازمانی هدفمند گویند و گاهی سازمان ناآگاهانه و [...]