پرسشنامه پاداش اجتماعی – وین و همکاران (۱۹۹۷)

پرسشنامه پاداش اجتماعی – وین و همکاران (۱۹۹۷)

پاداش اجتماعی: پاداش اجتماعي به دريافتي هاي ارزشمندي اطلاق مي شود كه فرد از تعامل با ديگران در محيط كار به دست مي آورد، نظير حمايت همكاران، سرپرستان و مديران (ويليامسون و همكاران ، 2009). [...]
پرسشنامه قدرت نسبت داده شده – کومر (۱۹۸۴)

پرسشنامه قدرت نسبت داده شده – کومر (۱۹۸۴)

به منظور سنجش نوع ادراکات زیردستان نسبت به جریان قدرت در روابط بین فردی در سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 25 گویه و 5 خرده مقیاس پاداش، اجباری، [...]