پرسشنامه جو تیمی – ژو و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه جو تیمی – ژو و همکاران (۲۰۱۱)

جو گروهی عبارت است از تصورات، احساسات و ارزش های کارکنان در محیط کارشان که احساس تعهد نسبت به گروه، حس اعتماد و تعلق، اعتماد به نفس و وفاداری را نیز شامل می شود و تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند [...]