بررسی دلایل ارتقاء شغلی کارکنان در سازمان ها

بررسی دلایل ارتقاء شغلی کارکنان در سازمان ها

به منظور بررسی دلایل ارتقاء شغلی کارکنان در سازمان ها می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 8 گویه می‌باشد که از منبع معتبر چو و لوک (1996) استخراج شده‌اند.