پرسشنامه اطلاعات موجود در استراتژی بازاریابی

پرسشنامه اطلاعات موجود در استراتژی بازاریابی

به منظور بررسی اطلاعات موجود در استراتژی بازاریابی سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 33 گویه می‌باشد که از منبع معتبر سوباش و جورج (2009) استخراج شده‌اند.