پرسشنامه سنجش اعتماد موسسه ای

پرسشنامه سنجش اعتماد موسسه ای

یکی از این ابعاد اعتماد موسسه‌ای یا غيرشخصي است. يکي از مشکلات اصلي مرتبط با اعتماد غيرشخصي اين است که عقايد بسيار متفاوتي وجود دارد مبني بر اينکه آيا مفهوم به «موضوع يا شيء» مورد اعتماد اشاره [...]