پرسشنامه انگیزش ورزشی – پلتیر و همکارن (۲۰۱۳)

پرسشنامه انگیزش ورزشی – پلتیر و همکارن (۲۰۱۳)

مقیاس تجدیدنظر شده انگیزش ورزشی توسط پلتیر و همکارن (2013) ارائه شده است. این مقیاس دارای 17 گویه می‌باشد که شش بُعد انگیزش درونی، آمیخته، خودپذیر، درونفکنی‌شده، بیرونی و عدم انگیزش را بر اساس [...]
پرسشنامه انگیزش ریاضی دانش‌آموزان

پرسشنامه انگیزش ریاضی دانش‌آموزان

به منظوربررسی انگیزش ریاضی دانش‌آموزان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 18گویه و ابعاد علاقه به ریاضی، عزت نفس ریاضی و انگیزش درونی می‌باشد که از منبع [...]