پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه – رضایی (۱۳۹۵)

پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه – رضایی (۱۳۹۵)

بازاريابي كارآفرينانه را به عنوان شناسايي فعال و بهره برداری از فرصت ها برای كسب و حفظ مشتريان سودآور از طريق رويكردهای نوآورانه به مديريت ريسك، اهرم كردن منابع و ايجادارزش تعريف كرده اند كه [...]
پرسشنامه بررسی تاثیر اینترنت بر بازاریابی

پرسشنامه بررسی تاثیر اینترنت بر بازاریابی

به منظور بررسی تاثیر اینترنت بر بازاریابی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 30 گویه و دارای ابعاد تغییرات در مفهوم سازی فعالیت های بازاریابی، تغییرات در [...]