پرسشنامه بررسی موانع صادرات

پرسشنامه بررسی موانع صادرات

به منظور بررسی موانع موجود در صادرات کالا می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 30 گویه می‌باشد که از منبع معتبر ازی داسیلوا و داروچا (2001) استخراج شده‌اند.