پرسشنامه بررسی میزان اثربخشی نظام چرخش شغلی

پرسشنامه بررسی میزان اثربخشی نظام چرخش شغلی

به منظور بررسی میزان اثربخشی نظام چرخش شغلی در سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 11 گویه می‌باشد که از منبع معتبر ادومی (2006) استخراج شده‌اند.