بررسی میزان توجه به کارکنان در تماس با مشتری

بررسی میزان توجه به کارکنان در تماس با مشتری

به منظور بررسی میزان توجه به کارکنانی که با مشتری در تماس هستند می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 35 گویه و دارای ابعاد توانمند سازی، روابط و صداقت، مشوق ها، [...]