پرسشنامه آمیخته بازاریابی حسی – نجاتی (۱۳۹۳)

پرسشنامه آمیخته بازاریابی حسی – نجاتی (۱۳۹۳)

بازاریابی حسی: بازاریابی حسی در مورد چگونگی برانگیختن احساسات مخاطبان برای افزایش رغبت در آنان به خرید یک خدمت یا محصول است. امروزه احساسات نقش مهمی در بازاریابی دارد. در واقع هر محصول باید دارای [...]
پرسشنامه رضایت شغلی – استمپس و پدیمونت (۱۹۸۶)

پرسشنامه رضایت شغلی – استمپس و پدیمونت (۱۹۸۶)

رضایت شغلی: رضايت شغلي، نوعي احساس رضايت و رضايت خاطر فرد از شغل خود در سازمان است كه با كار مناسب با استعدادها، ميزان موفقيت در شغل، تآمين نيازهاي منطقي، شكوفايي استعدادها، پيشرفت شغلي، تجربه [...]
پرسشنامه بررسی میزان تعامل در کلاس

پرسشنامه بررسی میزان تعامل در کلاس

یکی از عوامل و عناصری که می تواند محیط کلاس درس را تحت تاثیر قرار دهد نحوه ی رفتار استاد با دانشجویان و دانشجویان با یکدیگر است که از آن به عنوان تعامل کلاسی یاد می شود. تحقیقات انجام شده در این [...]