پرسشنامه توانمند سازی – شورت و راینهارت (۱۹۹۵)

پرسشنامه توانمند سازی – شورت و راینهارت (۱۹۹۵)

توانمندسازی کارکنان: رقابت روبه رشد در عرصه اقتصادی از یک سو و توسعه فناوری و گسترش فناوری اطالعات از سوی دیگر به بروز تغییراتی در نگرش سازمان ها به جایگاه کلیدی نیروی انسانی در موفقیت سازمانی [...]
پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون فرم ۶۰ سوالی

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون فرم ۶۰ سوالی

به طور کلی فرهنگ سازمانی ادراکی است که افراد از سازمان خود دارند و چیزی است که نه در سازمان وجود دارد و نه در فرد و ویژگی‌های خاصی که در یک سازمان وجود دارد نمایانگر خصوصیات معمول و ثابتی است که [...]
بررسی میزان توجه به کارکنان در تماس با مشتری

بررسی میزان توجه به کارکنان در تماس با مشتری

به منظور بررسی میزان توجه به کارکنانی که با مشتری در تماس هستند می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 35 گویه و دارای ابعاد توانمند سازی، روابط و صداقت، مشوق ها، [...]