پرسشنامه ارزیابی گرایش بازار

پرسشنامه ارزیابی گرایش بازار

به منظور بررسی ابعاد مختلف گرایش بازار می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 26 گویه و دارای ابعاد ایجاد هوش، توزیع هوش، پاسخگویی و فرهنگ بازاریابی می‌باشد که از [...]