پرسشنامه سنجش رضایت شغلی تیموری و همکاران (۱۳۹۲)

پرسشنامه سنجش رضایت شغلی تیموری و همکاران (۱۳۹۲)

به منظور سنجش رضایت شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 45 گویه و ابعاد حقوق و مزایا، فرصت‌های ارتقا، نحوه سرپرستی و ارتباطات، امنیت شغلی، شرایط فیزیکی و [...]
پرسشنامه سنجش رضایت شغلی – ویسوکی و کروم (۱۹۹۱)

پرسشنامه سنجش رضایت شغلی – ویسوکی و کروم (۱۹۹۱)

به منظور سنجش احساسات فرد نسبت به شغلش (رضایت شغلی) می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 39 گویه و ابعاد نوع کار، سرپرست و مافوق، همکاران، ارتقاء و ترفیع و حقوق [...]
پرسشنامه سنجش دلایل انفصال از خدمت کارشناسان

پرسشنامه سنجش دلایل انفصال از خدمت کارشناسان

به منظور سنجش دلایل انفصال از خدمت کارشناسان از سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 28 گویه بوده و دارای ابعاد عوامل مؤثر برترک خدمت کارکنان، مافوق، [...]