پرسشنامه نگرش ها نسبت به خرید از فروشگاه

پرسشنامه نگرش ها نسبت به خرید از فروشگاه

به منظور بررسی نگرش ها نسبت به خرید از فروشگاه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 18 گویه می‌باشد که از منبع معتبر رینتاماکی و همکاران (2006) استخراج شده‌اند.