پرسشنامه سنجش خود شیفتگی

پرسشنامه سنجش خود شیفتگی

خود شیفتگی ترکیب مهمی از صفات و فرایندهاي شخصیت است که با ویژگیهایی از قبیل خود بزرگبینی در عین شکنندگی خود، اشتغال ذهنی در مورد موفقیت، احساس محقّ بودن، انتظار مورد تحسین واقع شدن، تخیلات مربوط [...]