بررسی رابطه بین فروشنده و مشتری

بررسی رابطه بین فروشنده و مشتری

به منظور بررسی رابطه بین فروشنده و مشتری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 10 گویه می‌باشد که از منبع معتبر جیلیس و همکاران (1998) استخراج شده‌اند.