پرسشنامه میزان توجه به برند سازمانی

پرسشنامه میزان توجه به برند سازمانی

به منظور بررسی میزان توجه به برند سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 19 گویه و دارای ابعاد ارزش، هنجارها، محصولات فرعی و رفتارها می‌باشد که از منبع [...]