پرسشنامه مدیریت منابع انسانی – واین (۲۰۱۰)

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی – واین (۲۰۱۰)

مديريت منابع انساني: منظور از مديريت منابع انساني مديريت حوزه هاي مرتبط با فرآيندهاي منابع انساني سازمان (جذب، بکارگيري، بهسازي و نگهداري) است. مديريت منابع انساني بعنوان ابزار اهداف،برنامه ها و [...]